НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конспекти

Ръководство и администрацияК О Н С П Е К Т


За изпита по КИНЕЗИТЕРАПИЯ - ІІІ курс - Треньорски факултет

1. Същност и историческо развитие на кинезитерапията (КТ). Предмет, обект, метод и научни проблеми. 2. Основни методически правила за провеждане на КТ. Периодизация и етапност. Общи противопоказания за провеждане на КТ. 3. Средства и методи на кинезитерапията. Форми и структура на кинезитерапията за ускоряване и подобряване на регенеративния процес при травми на опорно-двигателния апарат. 4. Дозировка на кинезитерапевтичните средства. Двигателен режим. 5. Спортен травматизъм и микротравматизъм. Възможности на кинезитератията за ускоряване и подобряване на регенеративния процес при травми на опорно-двигателния апарат. 6. Цел, задачи и принципи на КТ при спортни травми. Възстановяване на мускулната сила и ставната подвижност. 7. Възстановяване на издръжливостта и комплексните двигателни умения на спортистите след травми. 8. Видове травми. Влияние на физическите упражнения и инактивитета върху организма. 9. Кинезитерапия при спортни травми и микротравматизъм на горния крайник. 10. Кинезитерапия при фрактури на костите на раменния пояс и горния крайник. 11. Кинезитерапия при спортни травми и микротравматизъм на долния крайник. 12. Кинезитерапия при фрактури на костите на таза и долния крайник. 13. Кинезитерапия при ставни заболявания и контрактури. 14. КТ при ендопротезиране на ставите. 15. Кинезитерапия и спорт при бременност и в послеродовия период. 16. Травми на нервната система в спортната практика. Кинезитерапия при травми на главния и гръбначния мозък. 17. Кинезитерапия при заболявания на нервната система. 18. КТ при увреди на периферните нерви. 19. Кинезитерапия при фрактури на гръбначния стълб. Кинезитерапия при дископатии. 20. Кардиореспираторна кинезитерапия. 21. Гръбначни изкривявания - причини и видове. Диагностика и измерване на гръбначните изкривявания. 22. КТ при деформации на гръдния кош и при плоскостъпние. 23. Кинезитерапия при гръбначни изкривявания и постурални деформации във фронталната равнина. 24. КТ при постурални деформации в сагиталната равнина. 25. Кинезитерапия и спорт при възрастни и стари хора. 26. Кинезитерапия при затлъстяване и диабет. 27. КТ при спадане на вътрешните органи. 28. Адаптирана физическа активност и спорт при инвалиди. 29. Кинезитерапия и спорт при бронхиална астма. 30. Кинезитерапия и спорт при хипертония и хипотония.

· ЛИТЕРАТУРА: КАРАНЕШЕВ Г. и кол., Теория и методика на ЛФК, МиФ., С., 1991 Лекционния курс Levy A., Fuerst M.q Sport injury handbook, JW&sonc, New York, 1993 Попов Н., Гръбначен стълб - функционална диагностика и кинезитерапия, НСА -ПРЕС, С., 2002 г. Michely L., Sports medicine bible, Hcpubl., 1995

К О Н С П Е К Т

ОБЩИ ГРИЖИ ЗА БОЛНИЯ – І курс, І семестър 2014/15 г.

1. Клетвата на Хипократ – същност и анализ.

2. Основни етични правила в здравните грижи.

3. Деонтологини правила в здравните грижи.

4. Система на здравното обслужване на населението. Видове лечебни заведения – класификация.

5. Видове медицинска помощ по териториален обхват.

6. Лечебни заведения за извънболнична помощ, ДКЦ и лаборатории.

7. Лечебни заведения за болнична помощ – класификация, структура и особености.

8. Други лечебни заведения – характеристика.

9. Национална здравна карта. Областни здравни карти.

10. Лечебно заведение за болнична помощ – местоположение, системи на застрояване, видове, структура.

11. Основни медицински специалности.

12. Устройство на болничното отделение.

13. Управление и контрол на лечебните заведения.

14. Персонал в лечебните заведения. Болнично настоятелство.

15. Финансиране на лечебните заведения.

16. Устройство и изисквания на отделението по физиотерапия и рехабилитация. Кабинет по кинезитерапия.

17. Болничен режим – видове. Правилник за вътрешния ред в лечебно-профилактичното заведение.

18. Лечебно-охранителен режим. Работни графици.

19. Специфични особености на медицинския труд.

20. Организация на труда в здравното заведение и болничното отделение.

21. Методи на организацията на работата в отделението. Планиране на работата на кинезитерапевта.

22. Хигиенни грижи за болния – същност и значение.

23. Грижи против декубитус. Профилактика и лечение на декубитус.

24. Наблюдение за състоянието на болния – общо състояние и израза на лицето.

25. Наблюдение и грижи за двигателната активност на болния – видове положения, подвижност, вертикализиране, ходене.

26. Пулс – определение. Честота на пулса, ритъм и напълненост на пулса.

27. Напрежение, големина и форма на пулса.

28. Изследване и регистриране на пулса.

29. Кръвно налягане – видове, същност. Нормални стойности на артериалното кръвно налягане.

30. Методи за изследване на кръвното налягане. Правила за изследване.

31. Дишане – видове. Измерване.

32. Превръзки (десмургия). Видове. Правила за налагане на превръзките. Описание на превръзка.

33. Тейп-превръзка, кинезиотейпинг. Видове. Приложение.

34. Инжекции – видове и характеристика. Техника на мускулната инжекция – правила за асептика и антисептика, поставяне на инжекцията.

 

Литература:

1. Лекционен курс.

2. Закон за здравето.

3. Закон за лечебните заведения.

4. Грижи за болния и сестринска техника. Под ред. на проф. Й. Белоев, МИ АРСО, 2000.

 

 

К О Н С П Е К Т


по МАСАЖ за II курс - ІІІ семестър, текуща оценка
2006/07 г. – изпит

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

1.История на масажа. 2. Класификация на масажа. 3. Физиологични основи на масажа. 4. Анатомо-физиологични особености на кожата. 5. Физиологично въздействие на масажа върху кожата. 6. Анатомо-физиологични особености на опорно-двигателния апарат /мускули и стави/. 7. Физиологично въздействие на масажа върху мускулите. 8. Физиологично въздействие на ставно-свързочния апарат. 9. Топографо-анатомични области на тялото, посока и брой на масажните линии на частите на тялото. 10. Достъпни мускули за масаж на главата и шията (предна и задна страна). 11. Достъпни мускули за масаж на задната страна на туловището (гръб, седалищна област). 12. Достъпни мускули за масаж на предната страна на туловището (гръдна и коремна област). 13. Достъпни мускули за масаж на горния крайник. 14. Достъпни мускули за масаж на долния крайник. 15. Анатомо-физиологични особености на лимфната система. 16. Физиологично въздействие на масажа върху лимфната система. 17. Анатомо-физиологични особености на сърдечносъдовата система. 18. Физиологично въздействие на масажа върху сърдечносъдовата система. 19. Анатомо-физиологични особености на дихателната система. 20. Физиологично въздействие на масажа върху дихателната система и обмяната на веществата. 21. Анатомо-физиологични особености на нервната система. 22. Физиологично въздействие на масажа върху нервната система. 23. Физиологични промени в организма при прилагане на похватите за поглаждане и изстискване. 24. Физиологични промени в организма при прилагане на похватите за разтриване. 25. Физиологични промени в организма при прилагане на похватите за размачкване. 26.Физиологични промени в организма при прилагане на вибрационните прекъснати и непрекъснати похвати и движения. 27. Хигиенни основи на масажа. Изисквания за помещението и оборудването му. Изисквания към работещия и пациента. 28. Показания и противопоказания за масаж. Намазващи средства.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

1. Методика и техники на изпълнение на похватите от поглаждане и изстискване. 2. Методика и техники на изпълнение на похватите за разтриване на мускули. 3. Методика и техники на изпълнение на похватите за разтриване на стави. 4. Методика и техники на изпълнение на похватите от размачкване. 5. Методика и техники на изпълнение на вибрационните похвати (прекъснати и непрекъснати) и движенията. 6. Масаж на гърба. 7. Масаж на лумбо-сакралната област и седалището. 8. Масаж на долния крайник - бедро и коленна става (задна страна). 9. Масаж на долния крайник - коленна става, подбедрица (задна страна), 10. Масаж на долния крайник - глезена област и ходило (стъпална част). 11. Масаж на долния крайник - ходило (дорзална страна) и глезена област. 12. Масаж на горния крайник - ръка и китка. 13. Масаж на горния крайник - предмишница и лакътна става. 14. Масаж на горния крайник - мишница и рамо. 15. Масаж на гръдната област. 16. Масаж на коремната област. 17. Масаж на главата и раменния пояс от ИП - лег. 18. Масаж на главата и раменния пояс от ИП - седеж. 19. Методика на общия масаж (по задание от преподавателя). 20. Методика на частичен масаж (по задание от преподавателя).

· ЛИТЕРАТУРА: 1. Желев, В., Л. Крайджикова, М. Войников - Масаж (Учебник НСА). С., 2005. 2. Горанова, З., Г. Маркова-Старейшинска, Д. Крайджикова - Масаж (Учебник НСА). Изд.печатна база НСА, С., 1994, 1999. 3. Лекционен курс по масаж.

 

К О Н С П Е К Т

По лечебен масаж при заболявания на опорно-двигателния апарат за студентите от ІІ курс – ІV семестър, ІІІ-та част 2015 г.– текуща оценка

 

Теория

1. Класификация на лечебния масаж. Същност на класическия лечебен масаж. Показания и противопоказания.

2. Същност и особености на лечебния масаж при травми и заболявания в спорта. Микротравматизъм.

3. Лечебен масаж при контузия (contusio), навяхване (distorsio) и изкълчване (luxatio).

4. Лечебен масаж при счупване на костите (fractura) в и след имобилизационния период .

5. Лечебен масаж при ставна нестабилност, цикатрикси и контрактури.

6. Лечебен масаж при травми и заболявания на горния крайник. Прогноза, дозировка и лечебен курс.

7. Лечебен масаж при травми и заболявания на горния крайник в спорта.

8. Лечебен масаж при травми и заболявания на долния крайник. Прогноза, дозировка и лечебен курс.

9. Лечебен масаж при травми и заболявания на долния крайник в спорта.

10. Лечебен масаж при травми и заболявания на гръбначния стълб. Прогноза, дозировка и лечебен курс.

11. Лечебен масаж при увеличена гръдна кифоза и “S” образна сколиоза.

12. Лечебен масаж при увеличена лумбална лордоза и плоскостъпие.

13. Лечебен масаж при ампутация на горен и долен крайник.

14. Лечебен масаж при ендопротезиране на тазобедрената става и на коленната става.

15. Китайски масаж - особености. Показания и противопоказания. Принципи за прилагане.

16. Класификация на китайския масаж. Различията между класическия европейски и китайския традиционен масаж.

17. Техники на китайския масаж – махаловидни (бай`дун), триещи (мо`ца), натискови (дзи`я).

18. Техники на китайския масаж – вибрационни (джън`дун), ударни (коу`дзи), движения (хоу`дун).

19. Теоретични принципи - учение за енергийните канали и колатералите.

20. Топография на основните канали на човешкото тяло – 6-те ян-канала.

21. Топография на основните канали на човешкото тяло – 6-те ин-канала.

22. Китайски масаж – теоретични принципи - учение за активните точки.

23. Класификация на активните точки според местоположението им. Методи за локализация на активните точки.

24. Най-често използвани активни точки на главата и горния крайник.

25. Най-често използвани активни точки на задната част на туловището.

26. Най-често използвани активни точки на предната част на туловището.

27. Най-често използвани активни точки на долния крайник.

28. Методика на частичен китайски масаж. Масаж на главата и предната част на тялото – особености и последователност.

29. Методика на частичен китайски масаж. Масаж на задната част на тялото – особености и последователност.

30. Методика на общ профилактичен китайски масаж – последователност, особености.

Практика

1. Масаж при дисторзио на раменната става.

2. Масаж при периартрит на раменната става.

3. Масаж при счупване на диафизата на мишничната кост.

4. Масаж при счупване на костите на предмишницата.

5. Масаж при счупване на радиуса на типичното място.

6. Масаж при дисторзио на киткена става.

7. Масаж при синдрома на карпалния тунел.

8. Масаж при коксартроза.

9. Масаж при счупване на диафизата на бедрената кост.

10. Масаж при дисторзио на коленната става.

11. Масаж при ограничен обем на движение в коленната става при флексионна контрактура.

12. Масаж при гонартроза.

13. Масаж при счупване на костите на подбедрицата.

14. Масаж при навяхване на глезена става.

15. Масаж при счупване на костите на ходилото.

16. Масаж при спондилартроза – цервикална, торакална и лумбална.

17. Масаж при ампутация в областта на предмишницата.

18. Масаж при ампутация в областта на подбедрицата.

19. Методика на китайски масаж на главата, раменния пояс.

20. Методика на китайски масаж на горния крайник.

21. Методика на китайски масаж на гръдната област.

22. Методика на китайски масаж на корема.

23. Методика на китайски масаж на предната страна на долния крайник.

24. Методика на китайски масаж на задната страна на туловището – раменен пояс, гръб и пояс.

25. Методика на китайски масаж на седалищната област.

26. Методика на китайски масаж на задната страна на долния крайник.

27. Методика на точков масаж на 5 най-често използвани активни точки на главата.

28. Методика на точков масаж на 5 най-често използвани активни точки на предната част на туловището.

29. Методика на точков масаж на 5 най-често използвани активни точки на задната част на туловището.

30. Методика на точков масаж на 5 най-често използвани активни точки на горния крайник.

31. Методика на точков масаж на 5 най-често използвани активни точки на долния крайник.

 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Горанова, З., Г. Маркова-Старейшинска, Л. Крайджикова – Масаж, Изд.печатна база НСА, С., 1991.

2. Горанова, З. Анмо - Китайски лечебен масаж. ИПБ - НСА, С., 1994. Горанова, З. Атлас по китайски точков масаж (Шаолинска школа). ИПБ - НСА, С., 1995.

3. Желев, В. Масаж – основи, класификация, видове. И-во Авангард Прима, София, 2011.

4. Желев, В. Класически масаж при заболявания. Първа част. И-во Авангард Прима, София, 2014.

5. Желев, В. Класически масаж при заболявания. Втора част. И-во Авангард Прима, София, 2015.

6. Лекционен курс по тематиката – Проф. В. Желев, доктор.

7. Лекционен курс по тематиката - Проф. З. Горанова, ДН.1. Лекционен курс по тематиката – проф. д-р З. Горанова. 2. Горанова, З., Г. Маркова-Старейшинска, Д. Крайджикова. Масаж. НСА, 1994, 1998. 3.

 

К О Н С П Е К Т


по МАСАЖ за II курс - ІV семестър, текуща оценка
2006/07 г. – изпит

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Класификация на масажа. 2. Въздействие на масажа и теории за ефекта му. 3. Анатомо-физиологични особености на кожата и въздействието на масажа върху нея. 4. Анатомо-физиологични особености на мускулите и въздействието на масажа върху тях. 5. Анатомо-физиологични особености на ставите и околоставните такани и въздействието на масажа върху тях. 6. Анатомо-физиологични особености на лимфната система и въздействието на масажа върху нея. 7. Анатомо-физиологични особености на сърдечносъдовата система и въздействието на масажа върху нея. 8. Анатомо-физиологични особености на централната нервна система и въздействието на масажа върху нея. 9. Анатомо-физиологични особености на периферната нервна система и въздействието на масажа върху нея. 10. Анатомо-физиологични особености на вегетативната нервна система и въздействието на масажа върху нея. 11. Физиологично въздействие на масажа върху дихателната система и обмяната на веществата. 12. Класически лечебен масаж - същност и особености. 13. Анатомо-физиологични основи на рефлекторния масаж - примери от практиката. 14. Механизъм на въздействие на рефлекторния масаж. 15. Рефлекторен мускулен масаж - същност, изследване, и откриване на болестни промени и прилагане на техники за отстраняването им. 16. Рефлекторен периостален масаж - същност, изследване, откриване на периостални находки. Техника на периосталния масаж. 17. Рефлекторен съединителнотъканен масаж - същност. Видове съединителна тъкан, изследване и откриване на съединителнотъканни находки. Откриване на зони чрез оглед и палпация. Техника на съединителнотъканния масаж. 18. Сегментарен масаж - същност, рефлекторни находки. 19. Цел и особености на сегментарния масаж. Изследване при сегментарния масаж. 20. Похвати при сегментарния масаж - специални и комбинирани за въздействие върху кожата, съединителната тъкан, мускулите и периоста. 21. Спортен масаж - същност и класификация. 22. Особености на спортния масаж в зависимост от вида спорт. 23. Комплексна сауна в спорта - съчетаване на масаж и сауна. Хидромасаж - същност и видове. 24. Механичен масаж - същност и видове. 25. Пневматичен масаж - същност и видове. 26. Козметичен масаж - същност. 27. Тестове за диагностика в масажа.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

1. Методика и техники на изпълнение на похватите от поглаждане и изстискване. 2. Методика и техники на изпълнение на похватите за разтриване на мускули. 3. Методика и техники на изпълнение на похватите за разтриване на стави. 4. Методика и техники на изпълнение на похватите от размачкване. 5. Методика и техники на изпълнение на вибрационните похвати (прекъснати и непрекъснати) и движенията. 6. Масаж на гърба. 7. Масаж на лумбо-сакралната област и седалището. 8. Масаж на долния крайник - бедро и колянна става (задна страна). 9. Масаж на долния крайник - колянна става, подбедрица (задна страна), 10. Масаж на долния крайник - глезена област и ходило (стъпална част). 11. Масаж на долния крайник - ходило (дорзална страна) и глезена област. 12. Масаж на горния крайник - ръка и китка. 13. Масаж на горния крайник - предмишница и лакътна става. 14. Масаж на горния крайник - мишница и рамо. 15. Масаж на гръдната област. 16. Масаж на коремната област. 17. Масаж на главата и раменния пояс от ИП - лег. 18. Масаж на главата и раменния пояс от ИП - седеж. 19. Методика на общия масаж (по задание от преподавателя). 20. Методика на частичен масаж (по задание от преподавателя). 21. Сегментарен масаж на торакалния сегмент.. 22. Сегментарен масаж на долния сегмент. 23. Сегментарен масаж на горния сегмент. 24. Спортен масаж при предстартова треска. 25. Спортен масаж при предстартова апатия. 26. Възстановителен масаж - методика.

· ЛИТЕРАТУРА: 1. Желев, В., Л. Крайджикова, М. Войников - Масаж (Учебник НСА). С., 2005. 2. Горанова, З., Г. Маркова-Старейшинска, Л. Крайджикова - Масаж (Учебник НСА). Изд.печатна база НСА, С., 1994, 1999. 3. Лекционен курс по масаж.

 

К О Н С П Е К Т


По класически лечебен масаж при заболявания на опорно-двигателния апарат за студентите от ІІІ-ти курс – V семестър, ІІІ-та част 2009 г.– текуща оценка

А. Теория

Класификация на лечебния масаж. Същност на класическия лечебен масаж.

Класически /кл./ лечебен масаж при контузия (contusio), при навяхване (distorsio) и при изкълчване (luxatio).

Кл. лечебен масаж при счупване на костите (fractura) в имобилизационния период.

Кл. лечебен масаж при счупване на костите (fractura) след имобилизационния период.

Кл. лечебен масаж при ставна нестабилност, цикатрикси и контрактури.

Кл. лечебен масаж при увеличена гръдна кифоза.

Кл. лечебен масаж при увеличена лумбална лордоза.

Кл. лечебен масаж при “С” образна сколиоза.

Кл. лечебен масаж при плоскостъпие.

Кл. лечебен масаж при периартрит на раменната става.

Кл. лечебен масаж при спондилартроза

Кл. лечебен масаж при гонартроза.

Кл. лечебен масаж при коксартроза.

Кл. лечебен масаж при ампутация на долен крайник.

Кл. лечебен масаж при ампутация на горен крайник.

Кл. лечебен масаж при ендопротезиране на тазо-бедрената става

Кл. лечебен масаж при ендопротезиране на колянната става.

Б. Практика

Масаж при навяхване на глезена става.

Масаж при навяхване на колянна става.

Масаж при навяхване на киткена става.

Масаж при навяхване на раменна става.

Масаж при счупване на костите на ходилото.

Масаж при счупване на костите на подбедрицата.

Масаж при счупване на диафизата на бедрената кост.

Масаж при счупване на радиуса на типичното място.

Масаж при счупване на костите на предмишницата.

Масаж при счупване на диафизата на мишничната кост.

Масаж при ограничен обем на движение в коленната става при флексионна контрактура.

Масаж при периартрит на раменната става.

Масаж при спондилартроза – шийна, поясна

Масаж при коксартроза

Масаж при ампутация в областта на предмишницата.

Масаж при ампутация в областта на подбедрицата.

 

ЛИТЕРАТУРА:

· 1. Горанова, З., Г. Маркова-Старейшинска, Л. Крайджикова – Масаж, Изд.печатна база НСА, С., 1991

· 2. Краев, Т., Л. Тодоров, Ръководство по лечебен масаж, С., Мед. И физк., 1985

· 3. Краев, Т., Учебник по лечебен масаж, 2007 г., С., Ерсид

· 4. Попов, Н., Гръбначен стълб, функционална диагностика и кинезитерапия, С., 2002

· 5. Лекционен курс по тематиката – Проф. В. Желев, Проф. З. Горанова

К О Н С П Е К Т


по Класически лечебен масаж при вътрешни и неврологични заболявания, за студентите от ІІІ курс, VІ семестър - 2008 г., текуща оценка

Теоретична част

1.Класически лечебен масаж при исхемична болест на сърцето. 2. Класически лечебен масаж при атеросклероза 3. Класически лечебен масаж при хипертонична болест. 4. Класически лечебен масаж при артериална хипотония. 5. Класически лечебен масаж при инфаркт на миокарда. 6. Класически лечебен масаж при стенокардия. 7. Класически лечебен масаж при болестта на Рейно. 8. Класически лечебен масаж при облитериращ ендантерит. 9. Класически лечебен масаж при хронични неспецифични заболявания на белия дроб (хронична пневмония и хроничен бронхит). 10. Класически лечебен масаж при гастрит. 11. Класически лечебен масаж при язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника. 12. Класически лечебен масаж при запек и колит. 13. Класически лечебен масаж при диабет. 14. Класически лечебен масаж при затлъстяване. 15. Класически лечебен масаж при подагра. 16. Класически лечебен масаж при хроничен холецистит и дискинезия на жлъчните пътища. 17. Класически лечебен масаж при стеатоза на черния дроб. 18. Класически лечебен масаж при мозъчен инсулт. 19. Класически лечебен масаж при множествена склероза (дисеминираща склероза - MS). 20. Класически лечебен масаж при Паркинсонова болест. 21. Класически лечебен масаж при квадрипареза, ниво C7 - Th1. 22. Класически лечебен масаж при парапареза, ниво Th2 - Th12. 23. Класически лечебен масаж при парапареза, ниво L1 - S3. 24. Класически лечебен масаж при неврит на лицевия нерв. 25. Класически лечебен масаж при тензионно главоболие. 26. Класически лечебен масаж при увреда на n. radialis. 27. Класически лечебен масаж при увреда на n. medianus. 28. Класически лечебен масаж при увреда на n.ulnaris. 29. Класически лечебен масаж при увреда на n.femoralis. 30. Класически лечебен масаж при увреда на n.peroneus communis. 31. Класически лечебен масаж при увреда на n.tibialis. 32. Класически лечебен масаж при диабетен полиневрит. 33. Класически лечебен масаж при лумбална дискова болест. 34. Класически лечебен масаж при функционални заболявания на нервната система - депресивен синдром.

Практическа част

1. Методика на масаж при исхемична болест на сърцето. 2. Методика на масаж при атеросклероза 3. Методика на масаж при хипертонична болест. 4. Методика на масаж при артериална хипотония. 5. Методика на масаж при инфаркт на миокарда. 6. Методика на масаж при стенокардия. 7. Методика на масаж при болестта на Рейно. 8. Методика на масаж при облитериращ ендантерит. 9. Методика на масаж при хронични неспецифични заболявания на белия дроб (хронична пневмония и хроничен бронхит). 10. Методика на масаж при гастрит. 11. Методика на масаж при язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника. 12. Методика на масаж при запек и колит. 13. Методика на масаж при диабет. 14. Методика на масаж при затлъстяване. 15. Методика на масаж при подагра. 16. Методика на масаж при хроничен холецистит и дискинезия на жлъчните пътища. 17. Методика на масаж при стеатоза на черния дроб. 18. Методика на масаж при мозъчен инсулт. 19. Методика на масаж при множествена склероза (дисеминираща склероза - MS). 20. Методика на масаж при Паркинсонова болест. 21. Методика на масаж при квадрипареза, ниво C7 - Th1. 22. Методика на масаж при парапареза, ниво Th2 - Th12. 23. Методика на масаж при парапареза, ниво L1 - S3. 24. Методика на масаж при неврит на лицевия нерв. 25. Методика на масаж при тензионно главоболие. 26. Методика на масаж при увреда на n. radialis. 27. Методика на масаж при увреда на n. medianus. 28. Методика на масаж при увреда на n.ulnaris. 29. Методика на масаж при увреда на n.femoralis. 30. Методика на масаж при увреда на n.peroneus communis. 31. Методика на масаж при увреда на n.tibialis. 32. Методика на масаж при диабетен полиневрит. 33. Методика на масаж при лумбална дискова болест. 34. Методика на масаж при депресивен синдром.

· ЛИТЕРАТУРА 1. Лекционен курс по тематиката - проф. В. Желев, доц. З. Горанова. 2. Краев, Т., Л. Тодоров. Ръководство по лечебен масаж. МФ, С., 1985. 3. Горанова, З., Г. Маркова-Старейшинска, Д. Крайджикова. Масаж. НСА, 1994, 1998. 4. Желев, В., Л. Крайджикова, М. Войников. Масаж. НСА, 2005.

К О Н С П Е К Т


по Лечебен масаж ІV курс, VІІ семестър – ИЗПИТ

ТЕОРИЯ

1. История на китайската медицина. Китайски масаж - особености, видове.

2. Китайски масаж – теоретични принципи (основни теоретични учения – Дао, Ин-Ян, енергията Ци). 3. Китайски масаж – теоретични принципи (основни теоретични учения – Усин, дзанфу-органите). 4. Класификация на китайския масаж. Различията между класическия европейски и китайския традиционен масаж. 5. Китайски масаж – особености, показания и противопоказания, принципи за приложение. 6. Техники на китайския масаж. 7. Китайски масаж – теоретични принципи - учение за каналите и колатералите. 8. Топография на основните канали на човешкото тяло – 6-те ян-канала. 9. Топография на основните канали на човешкото тяло – 6-те ин-канала. 10. Китайски масаж – теоретични принципи - учение за активните точки. 11. Класификация на активните точки според местоположението им. Методи за локализация на активните точки. 12. Най-често използвани активни точки на главата и горния крайник. 13. Най-често използвани активни точки на задната част на туловището. 14. Най-често използвани активни точки на предната част на туловището. 15. Най-често използвани активни точки на долния крайник. 16. Методика на общия китайски масаж – приложение, последователност, особености. 17. Методика на профилактичен китайски масаж – приложение, последователност, особености. 18. Профилактичен детски китайски масаж за ранната детска възраст. 19. Профилактичен детски китайски масаж за предучилищната възраст. 20. Аурикулотерапия – основни принципи, части на ухото и обща топография на зоните, методи за третиране. 21. Методика на профилактичен масаж на ушите. 22. Масаж на ходилата – основни принципи, топография на органите и частите на тялото. 23. Методика на профилактичен масаж на ходилата.  ПРАКТИКА

1. Методика на китайски масаж на шийна област, раменен пояс и горния крайник. 2. Методика на китайски масаж на глвата и предната страна на туловището. 3. Методика на китайски масаж на корема и предната страна на долния крайник. 4. Методика на китайски масаж на задната страна на туловището и долния крайник. 5. Методика на точков масаж на 10 най-често използвани активни точки. 6. Методика на профилактичен масаж на ушите. 7. Методика на профилактичен масаж на ходилата. 8. Точков масаж при обща психическа и физическа отпадналост - 199 стр. 9. Точков масаж при хрема - 204 стр. 10. Точков масаж при болки в поясната област при клякане - 211 стр. 11. Точков масаж при скована шия. Тортиколис. - 213 стр. 12. Точков масаж при болки в шията и в горния крайник, причинени от принудителна поза - 214 стр. 13. Точков масаж при болки в стомаха от глад - 219 стр. 14. Точков масаж при болки в корема при менструация - 225 стр. 15. Точков масаж при лесна уморяемост - 228 стр. 16. Точков масаж при болки в рамото - 245 стр. 17. Точков масаж при главоболие и остра болка в рамото - 252 стр. 18. Точков масаж при усещане за тежест в поясната област при спортна дейност - 286 стр. 19. Точков масаж при крампи на прасцевия мускул - 287 стр. 20. Точков масаж при болки в поясната област при спортна дейност - 289 стр. 21. Точков масаж при болки в коляното при спортна дейност - 290 стр. 22. Точков масаж при сърцебиене вследствие психическо пренапрежение - 294 стр. 23. Точков масаж при усещане за тежест в сърдечната област - 295 стр.  ЛИТЕРАТУРА

1. Лекционен курс по тематиката – проф. д-р З. Горанова. 2. Горанова, З., Г. Маркова-Старейшинска, Д. Крайджикова. Масаж. НСА, 1994, 1998. 3. Горанова, З. Анмо - Китайски лечебен масаж. ИПБ - НСА, С., 1994. 4. Горанова, З. Атлас по китайски точков масаж (Шаолинска школа). ИПБ - НСА, С., 1995

 

 

К О Н С П Е К Т


ОСНОВИ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА – І ЧАСТ

(ОБЩА ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА)

1. Същност на кинезитерапията. Причини за поява и развитие на КТ.

2. Обект, предмет и насоки на въздействие на кинезитерапията.

3. Методи за отчитане ефекта на кинезитерапията.

4. Научна обосновка за лечебното въздействие на физическите упражнения и другите средства на КТ върху болния.

5. Общи педагогически и физиологични правила и принципи в КТ.

6. Общи терапевтични правила и принципи в кинезитерапията.

7. Общи и конкретни правила за дозировка на натоварването в КТ.

8. Тренировката в кинезитерапията. Задачи и контрол върху основните промени на организма в резултат на упражняването.

9. Периодизация при заболявания от възпалителен характер.

10. Периодизация при хирургични заболявания. Особености на целогодиш-ната програма при хронично болни пациенти.

11. Периодизация при травматологични заболявания. Основни етапи при продължително възстановяване но болните.

12. Двигателен режим на болния. Общи противопоказания за прилагане на кинезитерапията.

13. Форми и структура на процедурите по кинезитерапия.

14. Значение на изходното положение в кинезитерапията. Компенсаторни и заместителни възможности на кинезитерапията.

15. Място на кинезитерапията в рехабилитацията. Връзка на КТ с други медицински дисциплини.

16. Основни принципи при създаване на кинезитерапевтичните методики.

Литература

· 1. Основи на кинезитерапията І-ва част (Теоретични основи и обща методика на кинезитерапията), Петков Ив., 2007

· 2. Лекционен курс 

К О Н С П Е К Т


ПО ОСНОВИ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА - ІІ ЧАСТ. СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ НА КТ

1. Мобилизация на ставите на ръката и китката (интерфалангеални, метакарпофалангеални, медиокарпална, радиокарпална. 2. Мобилизация на лакътна и раменна стави. 3. Мобилизация на глезенна става (горна скочна, долна скочна). 4. Мобилизация на колянна става, главичката на фибулата и пателата. 5. Мобилизация на тазобедрена и сакроилиачни стави. 6. Автомобилизация. 7. Пасивни упражнения. Физиологична обосновка и приложение. 8. Пасивни упражнения за долен крайник (колянна става, тазобедрена става, глезенна става). 9. Пасивни упражнения за горен крайник (киткена става и пръсти, лакетна става, раменна става) 10. Пасивни упражнения за шиен дял на гръбначния стълб и лопатка. 11. ПИР на мускули на горен крайник, рамо и лопатка. 12. ПИР за шийни ротатори, м.pectoralis major и m.trapezius. 13. ПИР на лумбалната част на паравертебралната мускулатура и м.guadratus lumborum. 14. ПИР за мускулите около тазобедрена става. 15. ПИР за м.екстензори в шиен дял на гръбначния стълб и паравертебрална мускулатура. 16. Диагонали на Кабат за долен крайник - І и ІІ модели. 17. Диагонали на Кабат за горен крайник - І и ІІ модели. 18. Диагонали на Кабат за глава и шия - І и ІІ модели. 19. Диагонал на Кабат за горната част на трупа - І и ІІ модели. 20. Засилване на мускулите около раменната става посредством пулитерапията в клетката на Роше 21. Засилване на мускулите около лакетната става посредством пулитерапията в клетката на Роше. 22. Засилване на м.флексори и екстензори на колянна става посредством пулитерапия в клетката на Роше. 23. Засилване на мускулите около тазобедрената става посредством пулитерапиятга в клетката на Роше. 24. Упражнения и методи за повлияване на нервната система. 25. Упражнения за подпомагане на периферното кръвообращение, подобряване на венозния и лимфния ток и за разнасяне на отоците. Физиологична обосновка. 26. Упражнения с обременяване - видове, характеристика, приложение. 27. Упражнения за подпомагане на отхрачването и овладяване на кашлицата. Физиологична обосновка и приложение. 28. Екстензионна терапия. Характеристика, видове и приложение. 29. Приложни упражнения - локомоторни (ходене, бягане, пълзене, катерене и др.). Характеристика и значение. 30. Дренажни пози и положения. Характеристика и приложение в кинезитерапията. 31. Проприоцептивно нервно-мускулно улесняване. Неврофизиологична обосновка. 32. Дихателни пози и значението им в кинезитерапията. 33. Упражнения за трениране на ортостатичните реакции. Физиологична характеристика и области на приложение. 34. Спорт, спортни елементи и спорт при инвалиди. 35. Упражнения за подобряване на носовото и диафрагмалното дишане. Методика на обучение. 36. Водолечение и подводна гимнастика. Физиологична обосновка и приложение в кинезитерапията. 37. Упражнение за подпомагане дейността на сърцето и за регулиране на артериалното налягане. Физиологична обосновка. 38. Гимнастически упражнения с уреди и на уреди. 39. Методи за възстановяване на мускулната сила и приложение в КТ. 40. Трудотерапия и дейности от ежедневния живот (ДЕЖ). 41. Суспенсотерапия на ТБС и раменна става - методи. 42. Криотерапия. Физиологична обосновка и методика на приложение. 43. Улеснявани упражнения - същност и видове. 44. Сауна, псамотерапия, парафин, закаляване. 45. Обучение в правилно ходене и ходене с помощни средства. 46. Физиологична класификация на физическите упражнения - според характера на мускулното съкращение, по структура и развивани качества. Области на приложение в кинезитерапията. 47. Гимнастически упражнения без уреди, с уреди и на уреди от различни изходни положения - скициране.

· ЛИТЕРАТУРА: ГАТЕВ Ст., Ст. Банков, Л. Цветкова, “Ръководство по физикална терапия”, С, МФ, 1992 г. КАШУБА В., Биомеханика осанки, Киев, 2003 г. КАРАНЕШЕВ, Г. Ръководство за практически упражнения по ЛФК, МФ, С., 1991. КАРАНЕШЕВ, Г. Теория и методика на ЛФК, МФ, С., 1991. ПЕТКОВ И., Е. Димитрова, Д. Ганчев, Д. Добрева, “Основи на кинизитерапията” - част 2, “Средства и специализирани методики на КТ”, Изд. “Топрес”. 2008 ЛЕВИТ, К. Мануална терапия. С., 1981. РЯЗКОВА М., И. Кирова, Р. Димова, “Ръководство по физикална терапия”, С. 1998 г. MAITLAND, G, Peripheral manipulation, London, 1986 KАBAT Н., Proprioceptive facilitation in therapeutic exercise, Baltimor, 1961 PEAT M, Current Physical Therapy Toronto, BC, Decker, 1988

 

КОНСПЕКТ

по

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОСНОВИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА

(І част) – 2015 г.

1. Същност на кинезитерапията. Причини за поява и развитие на кинезитерапията.

2. Обект, предмет и насоки на въздействие на кинезитерапията.

3. Методи за отчитане ефекта на кинезитерапията.

4. Научна обосновка за лечебното въздействие на физическите упражнения и другите средства на КТ върху болния.

5. Общи педагогически и физиологични правила и принципи в кине-зитерапията.

6. Общи терапевтични правила и принципи в кинезитерапията.

7. Общи и конкретни правила за дозировка на натоварването в кинезитерапията.

8. Тренировката в кинезитерапията. Задачи и контрол върху основните промени на организма в резултат на упражняването.

9. Периодизация при заболявания от възпалителен характер.

10. Периодизация при хирургични заболявания. Особености на

целогодишната програма при хронично болни пациенти.

11. Периодизация при травматологични заболявания. Основни етапи при продължително възстановяване но болните.

12. Двигателен режим на болния. Общи противопоказания за прилагане на кинезитерапията.

13. Форми и структура на процедурите по кинезитерапия.

14. Значение на изходното положение в кинезитерапията. Компенсаторни и заместителни възможности на кинезитерапията.

15. Място на кинезитерапията в рехабилитацията. Връзка на кинези-терапията с други медицински дисциплини.

16. Основни принципи при създаване на кинезитерапевтичните методики.

Литература

1. Основи на кинезитерапията І-ва част (Теоретични основи и обща методика на кинезитерапията), Петков Ив., 2007

2. Лекционен курс

 

 

 

 

КОНСПЕКТ

по

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОСНОВИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА

(ІІ част) – 2015 г.

 

І. Теоретична част

1. Физиологична класификация на физическите упражнения - според характера на мускулното съкращение, по структура и развивани качества. Области на приложение в кинезитерапията.

2. Приложни упражнения - локомоторни (ходене, бягане, пълзене, катерене и др.). Характеристика и значение.

3. Гимнастически упражнения с уреди и на уреди.

4. Спорт, спортни елементи и спорт при инвалиди.

5. Методи за възстановяване на мускулната сила и приложение в КТ.

6. Трудотерапия и дейности от ежедневния живот (ДЕЖ).

7. Сауна, псамотерапия, парафин, закаляване.

8. Криотерапия. Физиологична обосновка и методика на приложение.

9. Водолечение и подводна гимнастика. Физиологична обосновка и приложение в кинезитерапията.

10. Екстензионна терапия. Характеристика, видове и приложение в КТ.

11. Упражнения за трениране на ортостатичните реакции. Физиологична характеристика и области на приложение в кинезитерапията.

12. Дихателни и дренажни пози. Характеристика и приложение в КТ.

13. Упражнения за подобряване на носовото и диафрагмалното дишане. Методика на обучение.

14. Упражнение за подпомагане дейността на сърцето и за регулиране на

артериалното налягане. Физиологична обосновка.

15. Упражнения за подпомагане на периферното кръвообращение, подобряване на венозния и лимфния ток, за разнасяне на отоците. Физиологична обосновка.

16. Упражнения и методи за повлияване на нервната система.

17. Проприоцептивно нервно-мускулно улесняване. Неврофизиологична обосновка.

18. Гимнастически упражнения без уреди, с уреди и на уреди от различни изходни положения - скициране.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Практическа част

1. Пасивни упражнения за горен крайник (пръсти, киткена, лакътна и раменна стави).

2. Пасивни упражнения за долен крайник (глезенна, колянна и тазобедрена стави).

3. Пасивни упражнения за шиен дял на гръбначния стълб и раменен пояс (рамо и лопатка).

4. ПИР за мускулите на горен крайник, рамо и лопатка.

5. ПИР за мускулите на долен крайник и таза.

6. ПИР за мускулите на гръбначния стълб (шийни ротатори, екстензори и флексори, паравертебрална мускулатура в лумбален и торакален дял).

7. Диагонали на Кабат за долен крайник - І и ІІ модел (+ вариантите).

8. Диагонали на Кабат за горен крайник - І и ІІ модели (+ вариантите).

9. Диагонали на Кабат за глава и шия - І и ІІ модели.

Засилване на мускулите двигатели в раменна става в сагитална и фронтална равнини, посредством пулитерапията в клетката на Роше.

Засилване на мускулите двигатели в лакътна става в сагитална равнина, посредством пулитерапията в клетката на Роше.

Засилване на мускулите двигатели в тазобедрена става в сагитална и фронтална равнини, посредством пулитерапията в клетката на Роше.

Засилване на мускулите двигатели в колянна става в сагитална равнина, посредством пулитерапията в клетката на Роше.

Резистивни упражнения срещу мануално съпротивление и ПНМУ за горен крайник.

Резистивни упражнения срещу мануално съпротивление и ПНМУ за долен крайник.

Обучение в правилно ходене и ходене с помощни средства.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

Гатев Ст. и съав., “Ръководство по физикална терапия”, Мед. и Физк., София, 1992

Каранешев Г., Ръководство за практически упражнения по ЛФК, Мед. и Физк., София, 1991

Каранешев Г., Теория и методика на ЛФК, Мед. и Физк., София, 1991

Левит К., Мануална терапия, Мед. и Физк., София, 1981

Петков Ив. и съав., Основи на кинизитерапията - част 2, (Средства и специализирани методики на КТ), Изд. “Топрес”. 2008

Рязкова М. и съав., “Ръководство по физикална терапия”, София. 1998

 

 

 

 

К О Н С П Е К Т

по Кинезиологични основи на КТ – 2014

за студентите от специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ


1. Кинезиология – определение и основни понятия. Механично обременяване на опорно-двигателния апарат. 2.Кинематика на човешките движения. Видове движения. 3.Кинетика на човешките движения. Векторно представяне на силовото действие. Център на тежестта. Момент на силата. Опорна площ. Равновесие. 4.Видове анатомични лостове. Отворена и затворена кинетична верига. 5.Видове ставни свързвания. Биомеханични свойства на ставните структури. Функционална класификация на ставите. 6.Ставна механика. Физиологична и аксесорна подвижност. Отворена и затворена кинетична верига. 7.Биомеханични свойства, структура и функция на скелетната мускулатура. Регулация на мускулното действие. Видове мускулни влакна. Видове мускулна контракция. 8.Кинезиологични особености на мускулното действие. Механичен ефект на мускулната контракция. Кинезиологични правила за апроксимация и деторзия. Силова двойка. 9. Функционална класификация на мускулите, активна и пасивна мускулна недостатъчност. 10.Функционални и структурни особености на гръбначния стълб. Кинематика на шийния дял. 11.Кинематика на гръдния и лумбалния дял на гръбначния стълб. 12.Структурни и функционални особености на гръдния кош. Кинетика и кинематика на дихателните движения. 13.Поза – определение, динамика и запазване на равновесието при стоеж. 14.Структурни и функционални особености на раменния комплекс. Кинетика и кинематика на раменния пояс. 15.Кинетика и кинематика на гленохумералната става. Скапуло-хумерален ритъм. 16.Функционални особености, кинетика и кинематика на лакътния комплекс. 17.Функционални особености, кинетика и кинематика на китката. 18.Функционални особености, кинетика и кинематика на ръката. 19.Комплексна функция на ръката като ефекторен орган. 20.Структура и функционални особености на тазобедрената област. Кинематика на тазовия пръстен и на движенията на таза. 21.Кинетика и кинематика на тазобедрената става. 22.Кинетика и кинематика на коляното 23.Кинетика и кинематика на глезена – горна и долна скочна става. 24.Кинетика и кинематика на ходилото. 25.Обща кинезиологична характеристика на ходенето – ключови моменти, тръгване, цикъл на ходене 26.Кинетика и кинематика на опорната и маховата фаза при ходене.

 

Литература 1.Попов Н. Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат, София, НСА-прес, 2009 2.Попов Н. и съавт, Въведение във физиотерапията – основни средства и методи, София,НСА-прес, 2012 3.Лекционния курс

К О Н С П Е К Т по ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ

за студентите от специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ – II курс ОКС „Бакалавър”

ТРАВМАТОЛОГИЯ

1.Ортопедия и травматология - същност, предмет, основни принципи и методи за диагностика и лечение на ортопедично и травматологично болен. 2. Закрити и открити травми. 3. Фрактури - закрити, открити, патологични: механизъм на получаване, класификация, клинична картина, принципи на консервативно и оперативно лечение. 4. Фрактури на ключицата и лопатката. 5. Фрактури на проксималния край на раменната кост. 6. Диафизарни фрактури на раменната кост. 7. Вътреставни фрактури в дисталния край на хумеруса. 8. Фрактури на олекранона и главата на лъчевата кост. 9. Диафизарни фрактури на лъчевата и лакътната кости. 10. Фрактури-луксации на предмишницата (увреди на Монтенджия и Галеаци). 11. Фрактури в дисталния край на радиуса. 12. Фрактури в областта на ръката - на фалангите, карпалните и метакарпалните кости. 13. Фрактури на гръбначния стълб: механизъм, класификация и клинична картина. 14. Фрактури на гръбначния стълб: консервативно и оперативно лечение. 15. Фрактури на тазовия пръстен. 16. Фрактури на ацетабулума. 17. Фрактури на бедрената шийка. 18. Фрактури на трохантерния масив (петрохантерни фрактури). 19. Диафизарни фрактури на бедрената кост. 20. Фрактури в дисталния край на бедрената кост. 21. Фрактури на пателата. 22. Фрактури на проксималната част на тибията. 23. Диафизарни фрактури на тибията. 24. Фрактури на глезена. 25. Фрактури на костите на ходилото. 26. Стерноклавикуларни и акромиоклавикуларни луксации. 27. Травматични луксации на раменната става. Рецидивиращи и хабитуални луксации. 28. Луксации и мекотъканни травми на лакътната става. 29. Луксации и мекотъканни травми на гривнената става, метакарпофалангеалните и интерфалангеалните стави. 30. Луксации на тазобедрената става. 31. Мекотъканни увреди на коляното: остра и хронична колянна нестабилност, механизъм на получаване, клиника, диагностика и лечение. 32. Увреди на менискусите на колянна става: механизъм на получаване, клиника, диагностика и лечение. 33. Мекотъканни травми на глезенната става и ставите на ходилото. 34. Травматични увреди на сухожилията на горния и долния крайник: общи принципи на диагностика и лечение. Травми на сухожилията на ръката и на Ахилесовото сухожилие. 35. Травматични увреди на периферни нерви: общи принципи на диагностика и лечение. Травматични увреди на периферни нерви на горния и долния крайник: 36. Специфика на травмите в детска възраст. Травматични епифизиолизи: класификация, клиника и лечение. 37. Усложнения при фрактури - несраствания и псевдоартрози: класификация, клиника и лечение. 38. Ампутации и дезартикулации на горния и долния крайник.

ОРТОПЕДИЯ

1. Гръбначни изкривявания – видове, етиология, класификации, разпространение.

2. Клинични и рентгенологични методи за диагностика на гръбначните изкривявания.

3. Сколиози - етиология, класификация, клиника, лечение.

4. Признаци за прогнозиране на сколиозата.

5. Кифоза, болест на Schоermann - етиология, клиника, лечение.

6. Лордоза - етиология, клиника, лечение.

7. Корсетолечение при гръбначни изкривявания.

8. Оперативно лечение на гръбначните изкривявания.

9. Деформитети на гръдния кош - етиология, класификация, клиника, лечение.

10. Придобити заболявания на ходилото.

11. Вродена дисплазия (луксация) на тазобедрената става: етиопатогенеза, клинична картина и диагностика, принципи и методи на лечение.

12. Дегенеративни ставни заболявания - причини, клиника, лечение.

13. Артроза на тазобедрената става (коксартроза).

14. Артроза на колянна става (гонартроза).

15. Артроза на гръбначния стълб (спондилоза, спондилоартроза).

16. Асептични некрози. Аваскуларна некроза на бедрената глава при деца (болест на Лег-Калве-Пертес), етиопатогенеза, клиника и лечение.

17. Асептични некрози. Идиопатична аваскуларна некроза на бедрената глава при възрастни (болест на Чандлър), етиопатогенеза, клиника и лечение.

18. Болести на пренапрежението: бурсити, тендинити, тендовагинити.

19. Хумероскапуларен периартрит.

20. Рефлексна симпатикова алгодистрофия (болест на Зудек).

21. Компресионни синдроми на периферните нерви: синдром на карпалния канал, синдром на улнарния канал.

· Литература:
1. Ганчев, М.: Клинична травматология на опорно-двигателния апарат. К&М, С., 1995; 2. Ганчев, М.: Клинична ортопедия. К&М, С., 1997; 3. Кожухаров, К.: Неоперативна травматология. МФ, С., 1994; 4. Таков, Е., П. Тивчев: Фрактурите - диагностика и лечение. С., 2001; 5. Холевич, Я.: Бойчева оперативна ортопедия и травматология. Том І и ІІ, МФ, С., 1988; 6. Wilson, R., Al. Walt. Management of trauma. Williams & Wilkins. Baltimore USA, 2001. 7. Fo F. D. Stone. Sports injuries. Mechanisms Prevention Treatment. Williams & Williams. Baltimore USA, 2002.

К О Н С П Е К Т


За зачота по КИНЕЗИТЕРАПИЯ В ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА І част (Изправителна гимнастика)

1. Измерване и изследване на гръбначните изкривявания. 2. Профилактика на гръбначните изкривявания. 3. Методики на изправителната гимнастика според съвременните автори Клап, Мошков, Майо. 4. Особености на изправителната гимнастика. 5. Организация на изправителната гимнастика. 6. Функционални сколиози - патокинезиоличен анализ и кинезитерапия. 7. Структурни сколиози - патокинезиоличен анализ и кинезитерапия. 8. Корсетолечение - кинезитерапия. 9. Кифоза и болестта на Шоерман - патофизиологичен, патокинезиологичен анализ и кинезитерапия. 10. Лордоза - патофизиологичен и патокинезиологичен анализ и кинезитерапия. 11. Кръгло-вдлъбнат гръб - патокинезиологичен анализ и КТ. 12. Плосък гръб - патокинезиологичен анализ и КТ. 13. КТ в предоперативния период при гръбначни изкривявания. 14. КТ след операции на гръбначния стълб. 15. Пектус екскаватум (обущарски гърди) - измервания и кинезитерапия. 16. Пектус каринатум (птичи гърди) - измервания и кинезитерапия. 17. Анатомо-физиологични особености на ходилото. Плоско ходило - измерване. 18. Кинезитерапия при плоскостъпие.

 

· ЛИТЕРАТУРА: ГАТЕВ СТ., Ст. Банков, Ст. Бусаров, Ръководство по физикална терапия, С., 1992 г. КАРАНЕШЕВ Г., Тероия и методика на ЛФК, МиФ, С., 1987 КАРАНЕШЕВ Г., С. Черногорова, Г. Цанова, Изправителна гимнастика, С., 1982 г. СОКОЛОВ Б., Маркова Г., Изправителна гимнастика,. 1991 г. СЛЪНЧЕВ, П., Л. Бонев, Ст. Банков, Ръководство по кинезитерапия, С., 1982 г. ЮМАШЕВ Г., Я. Цивиян, Л. Карагьозов, Г. Павлов, Патология на гръбначния стълб, МФ, С, 1979 Лекционният курс

К О Н С П Е К Т

 

ЗА ИЗПИТА ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ В ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА (ІІчаст) За студентите от специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ

1. Влияние на инактивитета върху организма на травмирания и основни паталогични промени в анатомичните структури на опорно двигателния апарат. 2. Влияние на физическите упражнения върху организма на травмирания. Основни насоки на КТ за възстановяване обема на движение в ставите и силата на мускулите. 3. Методи за функционална диагностика в ортопедията и травматологията. 4. КТ при травми на ставите и мекотъканни увреди. Задачи и средства в отделните фази на регенерация на тъканите. 5. Обща методика на КТ при консервативно лечение на фрактурите. Задачи, средства и методични указания в имобилизационния и следимобилизационния период. 6. Обща методика на КТ при оперативно лечение на фрактурите. Задачи, средства и методични указания в максимално-протективна, умерено-протективна и минимално протективна фаза. 7. Типичен мускулен дисбаланс при травми и заболявания в областта на раменния комплекс. Нарушен СХР - начини за преодоляване. 8. КТ при травматична луксация и нестабилност на раменната става. 9. КТ при фрактури на ключица, лопатка и проксимална част на хумеруса. 10. КТ при периартропатия на раменна става. 11. КТ при фрактури на диафизата на хумеруса. КТ при увреда на n.radialis. 12. КТ при травми в областта на лакътната става - супракондилни и транскондилни счупвания на хумеруса, вътреставни счупвания и луксация на ставата. 13. КТ при фрактури в областта на предмишницата. Фрактура на радиуса на типично място. Особености на КТ при синдром на Зудек. 14. КТ при фрактури в областта на ръката. 15. КТ при увреди на флeксорни и екстензорни сухожилия на пръстите на ръката. Зони на увреда. Основни терапевтични методи. Периоди на възстановяване и КТ. 16. КТ при оперативно лечение на родова травма на раменния сплит (РТРС). Особености на КТ при ортопедично лечение на РТРС. 17. Мускулни транспозиции - същност и най-често приложение. Следоперативна функционална преадаптация. 18. КТ при неусложнени фрактури на гръбначния стълб. Задачи и средства на КТ при консервативно лечение. 19. КТ при фрактури на таза. 20. КТ при коксартроза. Типичен мускулен дисбаланс при травми и заболявания в тази област. 21. КТ при фрактури в проксималната част на бедрената кост. 22. КТ след ендопротезиране на ТБС. 23. КТ при диафизарни фрактури на бедрената кост. 24. КТ при фрактури в областта на колянна става. 25. КТ при мекотъканни увреди на колянна става. 26. КТ при консервативно и оперативно лечение на гонартроза. 27. КТ при фрактури на подбедрицата. 28. КТ при мекотъканни увреди и фрактури в областта на глезена и ходилото. 29. КТ при руптура на ахилесовото сухожилие. 30. КТ при ампутации и дезартикулации на крайниците. Предпротезна подготовка и функционална адаптация след протезиране на горен и долен крайник. 31. Спортна травматология. Основни клинични проблеми. Насоки на КТ като профилактика на спортния травмизъм. Особености на КТ при възстановяване на спортисти. 32. Детски травматизъм. Особености на регенеративния процес при децата. Особености на КТ при отделните възрастови групи. 33. КТ при неврорафия.

· ЛИТЕРАТУРА: 1. ДИМИТРОВА, Е. Функционална диагностика на раменния пояс. НСА-прес, С. 2002; 2. ДИМИТРОВА, Е. Мобилизация на нервната система. НСА-прес, С. 2003; 3. ДИМИТРОВА, Е. Раменен комплекс - функционална диагностика и кинезитерапия. НСА-прес, С. 2006; 4. КАРАНЕШЕВ, Г. и кол. Теория и методика на лечебната физкултура. С. 1983; 5. МАТЕВ Ив., Банков Ст. Рехабилитация при увреди на ръката, МФ, С., 1977; 6. ПОПОВ, Н. Клинична патокинезиологична диагностика в ортопедично-травматологичната кинезитерапия. НСА-прес, С. 2002; 7. ПОПОВ, Н. Гръбначен стълб. Функционална диагностика и кинезитерапия. НСА-прес, С. 2002; 8. ПОПОВ, Н. Клиничен патокинезиологичен анализ в ортопедично-травматологичната кинезитерапия, София 2003; 9. ПОПОВ, Н., Е. ДИМИТРОВА. Кинезитерапия при травми и заболявания на горния крайник. София, 2007 10. СОКОЛОВ, Б., Г. Маркова-Старейшинска. Изправителна гимнастика. С. 1981; 11. СОКОЛОВ, Б., Милчева.Д. Комплекси за ЛФК при травматологични, ортопедични и неврологични заболявания. С., 1982; 12. СОКОЛОВ, Б. Живот без ръце. С., 2008; 13. ШОЙЛЕВ Д. "Спортна травматология", С 1983 14. KISNER, C., L. Colby: Therapeutic Exercise. Davis Company. 1990.

 

К О Н С П Е К Т


по Функционална и образна диагностика на ОДА

1. Обща методика на функционална диагностика на ОДА - основни принципи, план на изследване, кратка характеристика на методите на изследване. 2. ММТ - възникване, същност. Основни понятия, принципи на изследване, оценки. 3. Симптоми при увреда на n. axillaris. 4. Симптоми при увреда на n. radialis. 5. Симптоми при увреда на n. ulnaris. 6. Симптоми при увреда на n. medianus. 7. ММТ на мускули на лопатката - елевация. 8. ММТ на мускули на лопатката - аддукция и аддукция с депресия. 9. ММТ на мускули на лопатката - абдукция с ротация нагоре. 10. ММТ на мускули на раменната става - флексия и екстензия. 11. ММТ на мускули на раменната става - хоризонтална флексия. 12. ММТ на мускули на раменната става - абдукция. 13. ММТ на мускули на раменната става - вътрешна ротация. 14. ММТ на мускули на раменната става - външна ротация. 15. ММТ на мускули на лакътната става - флексия и екстензия. 16. ММТ на мускули на лакътната става - пронация и супинация. 17. ММТ на мускули на китката - флексия с радиално отвеждане, флексия с улнарно отвеждане. 18. ММТ на мускули на китката - екстензия с радиално отвеждане, екстензия с улнарно отвеждане. 19. ММТ на мускулите на пръстите на ръката - mm. lumbricales, mm. Interossei. 20. ММТ на мускулите на пръстите на ръката - МФС екстензия. 21. ММТ на мускулите на пръстите на ръката -- ПИС флексия, ДИС флексия. 22. ММТ на мускулите на палеца - КМС радиална абдукция, КМС палмарна абдукция. 23. ММТ на мускулите на палеца - КМС аддукция и опозиция. 24. ММТ на мускулите на палеца - МФС флексия, МФС екстензия. 25. ММТ на мускулите на палеца - ИФС флексия, ИФС екстензия. 26. Симптоми при увреда на n. femoralis. 27. Симптоми при увреда на n. ischiadicus. 28. Симптоми при увреда на n. tibialis. 29. Симптоми при увреда на. peroneus communis. 30. Симптоми при увреда на n. peroneus profundus. 31. Симптоми при увреда на n. peroneus superficialis. 32. ММТ на мускули на тазобедрената става - флексия. 33. ММТ на мускули на тазобедрената става - екстензия. 34. ММТ на мускули на тазобедрената става - абдукция. 35. ММТ на мускули на тазобедрената става - аддукция. 36. ММТ на мускули на тазобедрената става - вътрешна ротация. 37. ММТ на мускули на тазобедрената става -външна ротация. 38. ММТ на мускули на тазобедрената става - m. sartorius и m. tensor fasciae latae. 39. ММТ на мускули на колянната става - флексия. 40. ММТ на мускули на колянната става екстензия. 41. ММТ на мускули на глезенната става - плантарна флексия. 42. ММТ на мускули на глезенната става - дорзална флексия със супинация. 43. ММТ на мускули на глезенната става - плантарна флексия със супинация. 44. ММТ на мускули на глезенната става - пронация и плантарна флексия. 45. ММТ на мускули на пръстите на ходилото - МФС екстензия, МФС флексия. 46. ММТ на мускули на пръстите на ходилото - МФС и ИФС на големия пръст -екстензия. 47. ММТ на мускули на пръстите на ходилото - ИФС на пръстите флексия. 48. ММТ на мускулите на шията - флексия. 49. ММТ на мускулите на шията -екстензия. 50. ММТ на мускулите на туловището - флексия, флексия с ротация. 51. ММТ на мускулите на туловището - екстензия. 52. ММТ на мускулите на туловището - елевация на таза. 53. ММТ на лицевата мускулатура. 54. SFTR методика за измерване обема на движение в ставите - основни принципи, кодово обозначение на нормален обем на движение, контрактури, деформации и анкилози на ставите. 55. Измерване на обема на движение в раменната става по SFTR методиката. 56. Измерване на обема на движение в лакътната става и предмишницата по SFTR методиката. 57. Измерване на обема на движение в киткените стави по SFTR методиката. 58. Измерване на обема на движение в ставите на пръстите на ръката по SFTR методиката. 59. Измерване на обема на движение в тазобедрената става по SFTR методиката. 60. Измерване на обема на движение в колянната става по SFTR методиката. 61. Измерване на обема на движение в глезенната става по SFTR методиката. 62. Измерване на обема на движение в шиен дял на гръбначния стълб. 63. Методи за функционална диагностика на гръбначния стълб. 64. Методи за изследване на походката. 65. Методи за изследване на функциите на ръката. 66. Други методи за функционална диагностика на ОДА - динамометрия, тензометрия, ЕМГ и др. 67. Образни методи за диагностика на ОДА. Рентгенология - принципи и технически възможности. Рентгеново изследване - особености на обекта на рентгеново изследване влияещи върху рентгеновия образ, особености на рентгеновия образ. Фактори влияещи за изграждане на рентгеновия образ на костта. 68. Рентгенов образ на дълга тръбеста кост, на къса и на плоска кост. Особености на костта в детска възраст и при възрастни. 69. Рентгенов образ на нормална става. 70. Рентгенология - видове промени в костите, фактори водещи до промени в костите. Основни патологични процеси в костите - остеопороза, остеолиза, остеонекроза, остеосклероза, периостоза, патологична костна преустройка - същност, рентгенов образ. 71. Образни методи за изследване на ОДА - компютърна томография, магнитно-резонансна томография, сонография, ангиография, артрография.

· Литература: 
1. Банков, С.: Мануално-мускулно тестуване с основи на кинезиологията и патокинезиологията. МФ, С. 1991; 2. Димитрова, Е.: Функционална диагностика на раменния пояс. НСА-прес, С. 2002; 3. Димитрова, Е.: Раменен комплекс - функционална диагностика и кинезитерапия. НСА-прес, С. 2006; 4. Димитрова, Е., Н. Попов: Ръководство за упражнения по функционална диагностика на ОДА. НСА-прес, С. 2002; 5. Дебрунер Х. В. Хеп Ортопедична диагностика, С.1995 6. Каранешев, Г., Д. Милчева, С. Янчева: Методи за диагностика и изследване в лечебната физкултурал Учебно помагало за специалисти. ИПБ-НСА, С., 1991; 7. Попов Н. Гръбначен стълб - функционално изследване и кинезитерапия, София, 2002; 8. Попов Н. Клиничен патокинезиологичен анализ в ортопедично-травматологичната кинезитерапия, София 2003; 9. Янда, Вл.: Мускулен тест. МФ, С. 1959; 10. Clarkson, H., G. Gilewich: Musculoskeletal assessment. Joint Range of Motion and Manual Muscles Strenght. W&W Baltimore, 1989; 11. Daniels, L., C. Worthingham: Muscle testing. Techniques of manual examination. W.B. SAUNDERS Company, 1972; 12. Kendall, F., E. Kendall, P. Provance: Muscles Testing and Function. Fourth Edition with Posture and Pain. W&W Baltimore, 1993;

 

К О Н С П Е К Т


ПО ПАТОЛОГИЯ

За студентите от специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ

1. Предмет и методи на патологичната анатомия: аутопсия, биопсия, некропсия. 2. Клетъчни увреждания - етиологични фактори. 3. Обща характеристика на уврежданията на клетката и междуклетъчния матрикс. 4. Абнормни нарушения на вещества в клетките. Обща характеристика. 5. Абнормено отлагане на пигменти в клетките. Обща характеристика. 6. Отлагане на хемоглобиногенни пигменти: хемосидерин. Хемосидероза. 7. Хемоглобиногенни пигменти: билирубин. Видове жълтеници. 8. Нарушения в отлагането на меланина. 9. Екзогенни пигменти. Видове. 10. Клетъчна смърт (некроза). Определение, причини и видове. 11. Обща характеристика на нарушенията на периферното кръвообращение. Артериална и венозна хиперемия. Общи органни промени. 12. Артериална хиперемия. Видове. 13. Венозна хиперемия. Остра и хронична. Характеристика на патологичните промени в белите дробове и черния дроб. 14. Тромбоза. Строеж и видове тромби. Изход от тромбозата. 15. Емболия. Характеристика на артериалната и венозна емболия. Органни нарушения при видовете емболии. 16. Инфаркт. Определение. Видове инфаркти според органната локализация: миокард, мозък, бял дроб. 17. Кръвотечение. Видове, според механизма и мястото на кървене. 18. Нарушение в циркулацията на тъканата течност. Оток. 19. Възпаление - определение, наименования. Обща характеристика на фазите на възпаление. 20. Ексудативно възпаление. Видове според морфологичната характеристика и клетъчния състав. 21. Хронично възпаление. Обща характеристика. Видове клетки, участващи в пролиферативното възпаление. 22. Компенсаторно-възстановителни процеси. Обща характеристика: хипертрофия, атрофия, регенерация. 23. Регенерация. Обща характеристика. Видове клетки според растежния си потенциал. 24. Регенерация на различните видове тъкани. 25. Тумори. Определение, етиология и патогенеза на туморите. 26. Обща характеристика на доброкачествените и злокачествени тумори. Класификационни наименования. 27. Доброкачествени и злокачествени епителни тумори. 28. Съединително тъкани (мезенхимни) тумори. Доброкачествени и злокачествени. 29. Заболявания на сърдечно-съдовата система - исхемична болест на сърцето. 30. Хипертонична болест - усложнения. 31. Атеросклероза - усложнения. 32. Заболявания на дихателната система - пневмонии - видове. 33. Хронична обструктивна белодробна болест - усложнения. 34. Заболявания на храносмилателната система - гастрити, язвена болест. 35. Заболявания на тънкото и дебелото черво - възпалителни и туморни. 36. Заболявания на черния дроб и жлъчния мехур. 37. Заболявания на опорно-двигателния апарат. 38. Заболявания на ендокринната система - хипофизна жлеза. 39. Заболявания на ендокринната система - щитовидна и надбъбречни жлези. 40. Захарен диабет - усложнения. 41. Заболявания на нервната система - дегенеративни и циркулаторни. 42. Възпалителни заболявания на нервната система.

· ЛИТЕРАТУРА: Янев Е., И. Михайлов, “Основи на общата патология и патологичната физиология”, С., Лодос, 2000 Захариева Ек., Г. Каранешев, “Обща патология”, М., М и Ф, 1989 Михайлов И., Лекционен курс по патология, 2001 г.

К О Н С П Е К Т

по ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЯ 2013

За студентите от специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ

1. Кинезиология и патокинезиология – определение и основни понятия.

2. Механично обременяване на мускулно-скелетната система.

3. Видове ставни свързвания. Биомеханични характеристики на структурите в синовиалните стави.

4. Функционална класификация и кинематични особености на ставите. Физиологична и аксесорна подвижност.

5. Биомеханични свойства, структура и функция на скелетната мускулатура. Активна и пасивна недостатъчност.

6. Видове мускулни влакна. Регулация на мускулното действие.

7. Механичен ефект от мускулното действие. Видове мускулна контракция. Кинезиологични правила за апроксимация и деторзия. Силова двойка.

8. Мускулен синергизъм. Отворена и затворена кинетична верига.

9. Характеристика и етиология на двигателния дефицит. Патофактори нарушаващи ставната подвижност.

10. Патофактори, нарушаващи мускулната сила и издръжливост. Мускулен дисбаланс – същност, причини и развитие.

11. Адаптивни механизми в опорно-двигателния апарат.

12. Характеристика на основните клинични стадии на възстановяване след мекотъканни травми – остър, подостър, хроничен стадий и стадий на хронично възпаление

13. Остеоартрит – клинико-функционални характеристики

14. Ревматоиден артрит – клинико-функционални характеристики

15. Патологични промени в тъканите при имобилизация и инактивитет

16. Място и роля на функционалното изследване и анализ в кинезитерапевтичната практика – модел на прилагане на кинезитерапия.

17. Общи принципи на функционалното изследване.

18. История на страданието. Изследване и анализ на болката.

19. Оглед, палпация.

20. Основни принципи при изследване на движенията. Сканиращо изследване.

21. Изследване на активните движения.

22. Изследване на пасивните физиологични и аксесорни движения.

23. Краен усет. Капсулен и некапсулен модел на ограничаване на движенията.

24. Изследване на движенията срещу съпротивление.

25. Специални тестове.

26. Функционални и структурни особености на гръбначния стълб. Кинематика на шийния дял.

27. Кинематика на гръдния и лумбалния дял на гръбначния стълб.

28. Поза – определение, динамика и запазване на равновесието.

29. Дорзовентрални постурални деформации, ангажиращи целия гръбначен стълб – кифолордотична стойка, отпусната стойка, плосък гръб

30. Дорзовентрални постурални деформации, ангажиращи отделни сегменти на гръбначния стълб – кифози, протрахирана поза на главата.

31. Фронтални постурални деформации – сколиотична стойка

32. Структурни и функционални особености на гръдния кош. Кинетика и кинематика на дихателните движения.

33. Структурни и функционални особености на раменния комплекс. Кинетика и кинематика на раменния пояс и раменната става.

34. Патокинезиологична характеристика на рестриктивнитесиндроми (артропатии) на раменната става – адхезивен капсулит, замръзнало рамо. Комплексно функционално изследване на рамото.

35. Патокинезиологична характеристика на болковите синдроми на раменната става – синдром на субакромиално притискане. Тестове за impingement.

36. Патокинезиологични предпоставки и характеристика на гленохумералната нестабилност. Основни специализирани тестове за раменна нестабилност.

37. Функционални особености, кинетика и кинематика на лакътния комплекс.

38. Патокинезиологична характеристика на травмите в лакътния комплекс. ПК промени при нервни увреди в лакътния комплекс.Изследване на комплексната функция на лакътя.

39. Функционални особености, кинетика и кинематика на китката и ръката.

40. Комплексна функция на ръката като ефекторен орган. Комплексно функционално изследване на китката и ръката.

41. Патокинезиологични промени при дегенеративни заболявания и травми в областта на ръката и при ревматоиден артрит.

42. Структура и функционални особености на тазобедрената област. Кинематика на тазовия пръстен и на движенията на таза. Кинетика и кинематика на тазобедрената става.

43. Патокинезиологична промени при ставни патологии и болка в ТБС. ПК характеристика на травмите в ТБС.

44. ПК промени при структурни аномалии на бедрената кост. Комплексно функционално изследване на ТБС.

45. Кинетика и кинематика на коляното.

46. ПК характеристика на деформациите на коляното в сагиталната и фронталната равнина.

47. ПК характеристика на травмите в коляното. Основни тестове за колянна нестабилност.

48. Патокинезиологични промени при ставни патологии в областта на коляното, при ограничена подвижност и нарушена мускулна функция. Изследване на комплексната функция на коляното.

49. Кинетика и кинематика на глезена и ходилото.

50. Патокинезиологична характеристика на основните деформации на глезена и ходилото – pes planus, pes excavatus. Изследване на комплексната функция в глезена и ходилото.

51. Патокинезиологични промени при травми и ставни патологии на глезена и ходилото.

52. Обща кинезиологична характеристика на ходенето. Кинетика и кинематика на опорната и маховата фаза.

53. ПК промени в походката при парези и мускулна слабост в долните крайници.

54. ПК промени в походката при ограничена ставна подвижност и при увреди в ЦНС.

 

 

Литература:

1. Попов Н. Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат, НСА-ПРЕС, София 2009

2. Попов Н., Попова Д, Груева Т, Функционално изследване и анализ на мускулно-скелетната система, НСА-ПРЕС, София, 2012

3. Попов Н. Гръбначен стълб – функционално изследване и кинезитерапия, София, 2002

4. Лекционния курс

По време на учебно клиничната практика всеки студент разработва подробен функционален анализ на един пациент, който представя и защитава по време на изпита!

 

К О Н С П Е К Т

по МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ

За студентите от специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ, I курс, I семестър

 

1. Медицинска етика - историческо развитие, същност и задачи.

2. Принципи и правила на медицинската етика.

3. Етични кодекси. Етичен кодекс на кинезитерапевтите според WCPT.

4. Роля и функции на етичните комисии.

5. Медицинска деонтология - определение, цел и задачи.

6. Основни деонтологични източници.

7. Проблематика на медицинската деонтология

8. Деонтологично-правни проблеми на човешката репродукция

9. Деонтологично-правни проблеми при генетични изследвания

10. Деонтологични проблеми при терминално болни

11. Деонтологично-правни проблеми свързани със СПИН

12. Права на пациента. Информирано съгласие

13. Съдебномедицинска експертиза.

14. Биоетика - определение, цел, задачи

15. Място на кинезитерапевтите в здравното обслужване. Професионална роля и компетенции на кинезитерапевтите при оказване на здравни услуги.

Библиография

1. Раданов Ст. Съдебна медицина и медицинска деонтология. Сиела, София, 2006.

2. Воденичаров, Ц., С. Попова. Медицинска етика. ДАК, 2003

3. Сотирова, Д. Бизнес етика. С., 2003

4. www.wcpt.org Declarations of Principle - Ethical Principles. World Confederationfor Physical Therapists.

5. www.wcpt.org Informed Consent. Declaration of Principle: Patients’/clients’ rights in physical therapy, 2007.

6. http://medic.etilena.info

7. Лекционен курс

 

К О Н С П Е К Т

По МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ – МОБИЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИФЕРНИТЕ СТАВИ

за студентите от специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ– II курс ОКС „Бакалавър”

Теоретична част

1. Основни понятия в мануалната терапия – двигателен сегмент, кинематичен комплекс, лечебна равнина.

2. Видове ставни движения. Линеарна транслация, дистракция и компресия. Конвексно-конкавно правило.

3. Причини за ставния блокаж. Фактори, ограничаващи подвижността в периферните стави.

4. Технически предпоставки за мобилизация на периферните стави.

5. Степени на въздействие при ставна мобилизация.

6. Показания за прилагане на ставна мобилизация.

7. Противопоказания за прилагане на ставна мобилизация.

 

Практическа част

1. Мобилизация на раменния комплекс.

2. Мобилизация на лакътния комплекс.

3. Мобилизация на китката и ръката.

4. Мобилизация на тазобедрената става.

5. Мобилизация на коляното.

6. Мобилизация на глезена и ходилото.

7. Изследване и мобилизация на сакроилиачните стави.

 

Литература:

1. Краев Т., Попов Н. Мануална мобилизация на периферните стави”, София, ЕРСИД, 2009

2. Лекции по темата

К О Н С П Е К Т

По ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

за студентите от специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ– II курс ОКС „Бакалавър”

1. Болестотворно действие на факторите на външната среда: механични фактори, ускорение, космически полет.

2. Болестотворно действие на факторите на външната среда: термични фактори, електричество, лъчиста енергия.

3. Болестотворно действие на факторите на външната среда: атмосферно налягане, химични фактори, биологични фактори, психични и социални фактори.

4. Патофизиология на периферното кръвообращение и микроциркулацията. Хиперемия. Исхемия. Инфаркт.

5. Патофизиология на периферното кръвообращение и микроциркулацията. Тромбоза. Емболия.

6. Възпаление – етиология, прояви, основни процеси.

7. Нарушения в терморегулацията. Топлинен баланс. Треска.

8. Патофизиология на реактивността и резистентността. Имунитет. Алергия.

9. Хипоксии – видове. Компенсаторни механизми.

10. Нарушения в алкално-киселинното равновесие. Компенсаторни механизми.

11. Патофизиология на въглехидратната обмяна. Захарен диабет.

12. Патофизиология на липидната обмяна. Атерогенеза.

13. Патофизиология на белтъчната обмяна. Нарушения във водно-солевия баланс. Отоци – патогенетични фактори и видове отоци.

14. Патофизиология на ендокринната система – аденохипофиза.

15. Патофизиология на ендокринната система – неврохипофиза.

16. Стрес – видове. Роля на хипоталамо-хипофизарно надбъбречната система.

17. Патофизиология на кръвта. Нарушения в червения кръвен ред.

18. Патофизиология на кръвта. Нарушения в белия кръвен ред. Тромбоцитопатии.

19. Патофизиология на сърдечно-съдовата система. Компенсаторни механизми. Остра и хронична сърдечна недостатъчност.

20. Левостранна и десностранна сърдечна недостатъчност. Клапни пороци на сърцето.

21. Артериална хипертония – видове, патогенеза, компликации.

22. Симптоматични хипертонии.

23. Исхемична болест на сърцето.

24. Патофизиология на дихателната система. Обща етиология на дихателните нарушения. Количествени и качествени нарушения на дишането.

25. Патофизиология на дихателната система: Нарушения в отделните етапи на дишането.

26. Патофизиология на дихателната система: ХОББ, емфизем.

27. Патофизиология на дихателната система: бронхиална астма.

28. Патофизиология на храносмилателната система. Моторни и секреторни нарушения в храносмилателния тракт.

29. Патофизиология на храносмилателната система. Гастрит, язвена болест.

30. Патофизиология на черния дроб, нарушения в различните му функции. Чернодробна недостатъчност и чернодробна кома.

31. Патофизиология на отделителната система. Основни синдроми – нефритен, нефрозен.

32. Патофизиология на отделителната система: бъбречно-каменна болест, бъбречна недостатъчност.

33. Патофизиология на нервната система. Двигателни и сетивни нарушения.

34. Патофизиология на нервната система. Централни парализи.

35. Патофизиология на нервната система. Периферни парализи.

 

 

 

Конспект за изпит по

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ

Мускулни техники и тестове за невродинамика

II курс, 4 семестър

Теория

Мануални мускулни техники

1. Мускулно-релаксиращи и стречинг техники в мануалната терапия – определение, цел на приложение, основни задачи.

2. Физиологична обосновка за приложението на мускулно-релаксиращи и стречинг техники в мануалната терапия.

3. Нормална функция на мускулите. Мускулна дисфункция.

4. Показания за приложение на мускулните техники.

5. Противопоказания за приложение на мускулните техники.

6. Основен принцип на работа при приложението на мускулните техники.

7. Функционално изследване. Тестове за повишен тонус или скъсяване на мускули.

8. Място на мускулните техники в процедурата по КТ.

9. Видове (класификации) мускулни техники.

10. Постизометрична релаксация (ПИР) по K. Lewit – описание на техниката, дозировка, показания и противопоказания за приложение.

11. Реципрочна инхибиция – описание на техниката, дозировка, показания и противопоказания за приложение.

12. Постулеснителен стречинг (ПУС) по Vl. Janda (PFS – postfacilitation stretching) – описание на техниката, дозировка, показания и противопоказания за приложение.

13. Автостречинг – определение, методични правила, дозировка, показания и противопоказания за приложение.

Тестове за невродинамика

14. Същност и основни понятия на метода за мобилизация на нервната система. Тестове за невродинамика – определение. Базови тестове за невродинамика.

15. Показания за приложение на тестовете за невродинамика.

16. Противопоказания за приложение на тестовете за невродинамика.

17. Нормални и патологични реакции при тестуването. Диференциална диагноза.

Практика

Мануални мускулни техтики (ПИР, РИ, ПУС):

1. Раменна става – m. pectoralis major. m. latissimus dorsi, m. subscapularis.

2. Лопатка –m. levator scapulae, mm. romboidei.

3. Лакътна става – m. biceps brachii, m. brachialis, m. pronator teres и m. pronator quadrates.

4. Китка и пръсти – флексори на китка и пръсти, m. flexor digitorum superficialis; екстензори на китка и пръсти.

5. Тазобедрена става – m. iliopsoas, аддуктори на ТБС, m. gluteus medius, m. piriformis, m. gluteus maximus, m. tensor fasciae latae, вътрешни ротатори на ТБС.

6. Колянна става – m. quadriceps femoris, ишиокрурална мускулатура, m. biceps femoris (c. longum), m. popliteus.

7. Глезенна става – m. triceps surae, m. soleus, mm. fibulares, m. tibialis posterior, m. tibialis anterior.

8. Елевация на таза – m. quadratus lumborum.

9. Паравертебрална мускулатура – лумбален дял.

10. Паравертебрална мускулатура Th-L – дял.

11. Шиен дял на гръбначния стълб – флексори, екстензори, ротатори, m. trapezius (низходяща част), m. sternocleidomastoideus.

Тестове за невродинамика

12. Пасивна флексия на шията.

13. Повдигане на изправен долен крайник (ППК). Начини за прилагане на сензитивиращото движение. Тестове за n. tibialis и n. peroneus communis.

14. Пасивна флексия на колянна става от лег (ПФКС). Комбинация между флексионен тест за тялото и ПФКС.

15. Флексионен тест (Slump test).

16. Първи тест за невродинамика на горен крайник (n. medianus).

17. Втори тест за невродинамика на горен крайник (n. medianus).

18. Трети тест за невродинамика на горен крайник (n. radialis).

19. Четвърти тест за невродинамика на горен крайник (n. ulnaris).

Литература

1. Димитрова, Е. Мобилизация на нервната система. НСА ПРЕС, С., 2003.

2. Димитрова, Е. Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия. НСА ПРЕС, С., 2008.

 

Сподели във Facebook Twitter Share