НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Професионално-квалификационна степен за учители

Ръководство и администрация на факултета


Изисквания за придобиване на ПКС Документи за придобиване на ПКС Заявление за придобиване на ПКС

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) и Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута, професионално развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти, Национална спортна академия „Васил Левски“ стартира процедури по присъждане на професионално-квалификационни степени (ПКС) на педагогическите специалисти, които притежават професионална квалификация „учител“ по физическо възпитание и „учител“ по специализирана спортна подготовка в спортните училища.

Срокове за подаване на документи за присъждане на ПКС

За придобиване на трета професионално-квалификационна степен - през цялата календарна година.

За придобиване на останалите професионално-квалификационни степени - от 1 юни до 30 юли.
Документите се подават в Ректората на НСА „Васил Левски“, ет. 5, ст. 506

Документи се приемат от 10.00 до 16.00 часа


Таксата се заплаща в касата на НСА или по банков път по сметка:

BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"

При заплащане на таксата по банков път следва в банковия документ да се посочат трите имена и ЕГН на кандидата. Основание за плащане - ПКС

За справки и запитвания: email: pks@nsa.bg

тел. (02) 4014 (244), 0892 299 795 - Десислава Шолева

??????? ??? Facebook Twitter Share