НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Департамент ДЕОИТ

Ръководство и администрация на факултета

Директор:   Доц. Весела Славова, доктор  (02) 4014(230)  
Секция Чужди езици Секция Български език Секция Информационни технологии за анализ на движенията Център „Информационни системи и технологии”

Професионално-квалификационна степен за учителиСекретар: Димитринка Шолева - (02)4014(298)
Инспектор УД: Александра Харалампиева - (02)4014(238)

Телефони на Департамента: 
(02)4014(382)
(02)4014(383)
(02)4014(237)

 

Извадки от Правилника на Департамента

Раздел първи. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕПАРТАМЕНТА.

Чл. 1. (1) Департаментът е основно звено на Националната спортна академия “Васил Левски” за осигуряване на обучение по български и чужди езици, обучение по информационни технологии за анализ на движенията и електронно-информационно подпомагане на учебния процес, на научно-изследователската работа и на административната дейност в Академията.

(2) Департаментът се създава и закрива при условията по смисъла на чл. 26а от ЗВО.

(3) Департаментът е изграден от секции и научно-приложен център:

1. секция „Чужди езици” (СЧЕ);

2. секция „Български език” (СБЕ);

3. секция „Информационни технологии за анализ на движенията” (СИТАД);

4. център „Информационни системи и технологии” (ЦИСТ). Състои се от лаборатории съобразно спецификата на тяхната дейност:

а) лаборатория „Информационни и видео технологии” (ЛИВТ);

б) лаборатория „Комуникационни и интернет технологии” (ЛКИТ).

Чл. 2. (1) Всички преподаватели и научни сътрудници в Департамента се назначават след обявен конкурс, в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

(2) Всички технически сътрудници в Департамента се назначават по начин и критерии приети от Департаментният съвет и одобрени от Академичния съвет.

Чл. 3. Ръководни органи на Департамента са:

1. Департаментен съвет;

2. Директор.

Департаментен съвет

Чл. 4. (1) Департаментният съвет се състои от всички професори, доценти, асистенти, старши научни сътрудници, научни сътрудници и помощен персонал, които работят по основно трудово правоотношение с Академията, разпределени по следния начин:

1. целият академичен състав на Департамента;

2. помощен персонал - 10 % от общия състав.

(2) Представителите по т. 2 от предходната алинея се избират от общо събрания на представляваната общност с явно гласуване. За избрани се смятат кандидатите, получили най-много гласове в рамките на квотата за общността.

Конституиране на Департаментния съвет

Чл. 5. (1) Мандатът на Департаментния съвет започва от първото му заседание, което се свиква от Директора не по-късно от 30 дни преди изтичането на мандата му и се насрочва не по-късно от 30 дни след изтичането на този мандат.

(2) На първото си заседание по предложение на Директора Департаментният съвет избира:

1. Председател;

2. мандатна комисия;

3. комисия по предложенията за избор на Директор на Департамента;

4. комисия по произвеждане на избори;

(3) Комисиите по ал. 2 т. 2 и т. 3 се състоят от Председател и двама членове.

(4) Комисията по ал. 2 от т. 4 се състои от Председател и четирима членове.

(5) Изборът на органите по ал. 2 се извършва с явно гласуване. За избрани се смятат кандидатите, получили най-много гласове.

Заседания на Департаментния съвет

Чл. 6. (1) Департаментният съвет заседава редовно най-малко 1 път на 3 месеца. Свиква се от Директора. Директорът свиква Департаментния съвет и на извънредно заседание:

1. по своя преценка;

2. по искане на не по-малко от една четвърт от членовете на съвета.

(2) Членовете на Департаментния съвет се уведомяват за заседанието му не по-късно от 7 дни преди насрочената дата, като им се съобщава дневният ред и се предоставят писмените материали, предвидени за обсъждане.

(3) Заседанието на Департаментния съвет е редовно, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума се прилагат правилата за редуциране по чл. 13, ал. 4. от правилника на Академията. Общият брой на редуцираните лица не може да бъде повече от една седма от членовете на Департаментния съвет.

(4) Заседанието на Департаментния съвет се ръководи от Директора.

(5) Департаментният съвет приема решения с обикновено мнозинство, доколкото в закон или в този правилник не е предвидено друго.

(6) Департаментният съвет приема решения с явно гласуване, доколкото в закон или в този правилник не е предвидено, или съветът не реши друго.

(7) Заседанията на Департаментния съвет са публични и в тях може да участва всеки член на академичната общност, освен в случаите, когато Департаментния съвет реши те да бъдат закрити.

Чл. 7. За заседанието на Департаментния съвет се води протокол от секретаря на Департамента. Протоколът се подписва от председателствалия заседанието и от протоколиста. Протоколът се предоставя на разположение на членовете на съвета в канцеларията на Директора.

Правомощия на Департаментния съвет

Чл. 8. (1) Департаментният съвет е орган за управление на Департамента.

(2) Департаментният съвет упражнява функциите си по предходната алинея, като:

1. избира и освобождава Директора и Заместник-Директора на Департамента;

2. приема вътрешни нормативни актове на Департамента;

3. приема и предлага на факултетните съвети учебни програми по преподаваните дисциплини;

4. обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване;

5. обсъжда основни въпроси на научната и на научноприложната дейност в Департамента;

6. приема атестации на професорите, доцентите, асистентите, старши научните сътрудници и научните сътрудници, и оценки за работата на квалифицирания технически персонал;

7. изслушва периодично информация за състоянието на бюджета на Департамента и изразява становище относно неговото изпълнение;

8. организира сътрудничество с други факултети, Департаменти и научни организации;

9. по предложение на Директора избира и освобождава с тайно гласуване Заместник-Директора;

10. утвърждава и освобождава предсрочно с тайно гласуване Ръководителите на секции;

11. създава постоянни и временни помощни органи на Департамента, определя техните ръководства и осъществява контрол върху дейността им;

12. решава спорове между секциите и другите структурни звена на Департамента или между тях и техните ръководства;

13. предлага на Академичния съвет:

а) откриване, преобразуване и закриване на секции, центрове и лаборатории;

б) обявяване на конкурси за професори, доценти, асистенти, старши научни сътрудници и научни сътрудници;

в) откриване на процедури за зачисляване на докторанти;

г) повишаване в звание на нехабилитирания академичен състав;

д) привличане на гост-преподаватели;

е) участие в мероприятия за повишаване на квалификацията на преподаватели, научни сътрудници и помощния персонал;

14. предлага на ръководните органи на Академията мерки за подобряване на работната среда: помещения, техника, оборудване и информация, необходими за изпълнението на присъщите дейности и задачи на членовете на Департамента съобразно действащите закони и нормативни разпоредби;

15. осъществява други дейности, предвидени в закон и в този правилник извън изключителната компетентност на общото събрание и на Академичния съвет;

(3) Решенията по т. 1 на предходната алинея се приемат с тайно гласуване.

Директор и Заместник-Директор

Чл. 9. (1) Директор и Заместник-Директор може да бъде преподавател или научен сътрудник, който към деня на избора има не по-малко от 5 последователни години трудов стаж по основно трудово правоотношение с Академията.

(2) Директорът и Заместник- Директорът не могат:

1. да заемат:

а) друга ръководна длъжност в орган на управление на Академията;

б) ръководна длъжност в друго висше училище;

2. да бъдат членове на ръководни органи на синдикални организации в НСА „Васил Левски”.

(3) Директорът и Заместник-Директорът могат да заемат същата длъжност не повече от два последователни мандата.

(4) Мандатът на Заместник-Директора се определя от мандата на Директора, по чието предложение е избран.

Правомощия на Директора

Чл. 10. (1) Директорът ръководи и представлява Департамента и ръководи заседанията на Департаментния съвет.

(2) Директорът:

1. свиква заседанията на Департаментния съвет;

2. предлага на Департаментния съвет Заместник-Директор;

3. организира и осъществява контрол върху изпълнението на решенията на Департаментния съвет, както и върху текущото управление на Департамента;

4. предлага за утвърждаване на Зам.-Ректора по УД правилник за дейностите и задачите на секциите и центъра;

5. предлага на Департаментния съвет годишен отчет за дейността на Департамента;

6. упражнява предоставената му с този правилник дисциплинарна власт по отношение на членовете в Департамента;

7. изпълнява други функции, предвидени в закон, в този правилник и в други вътрешни актове на Академията, и решава всички въпроси по управлението на Департамента извън изключителната компетентност на Департаментния съвет.

(3) При отсъствие на Директора или при изрично упълномощаване от него функциите му се осъществяват от Заместник-Директора.

Чл. 11. Помощен орган на Директора е Директорският съвет в състав, определен от Директора. Председателства се от Директора.

Чл. 12. (1) Мандатът на Директора и на Заместник-Директора може да бъде прекратен предсрочно на основанията за предсрочно прекратяване на мандата на член на Академичния съвет.

(2) Прекратяването на мандата по предходната алинея се осъществява по реда за избиране на Директор и на Заместник-Директор. Решението се приема с мнозинство повече от половината от членовете на Департаментния съвет.


Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share