НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"

Ръководство и администрация на факултета
Декан: Проф. Даниела Любенова, доктор
Зам.декан: Доц. Кръстьо Згуровски, доктор

Инспектор УР:   Здравка Драганова  (02) 4014(418)  
Елиза Йосифова  (02) 4014(418)  

Катедра ТМ на кинезитерапията Катедра Кинезитерапия и рехабилитация Катедра Гимнастика Катедра Водни спортове Катедра Спортна медицина Катедра ТАО Катедра Снежни спортове

Решения на Факултетния съвет Документи за факултет ОЗЗГТ

Деканат на факултет ОЗЗГТ

Адрес: Национална Спортна Академия, Ул. “Гургулят” 1, София, 1000, България

 

Декан


проф. Даниела Любенова, доктор

тел. (02) 4014(433)
e-mail: lubenova@abv.bg

Зам.декан

доц. Кръстьо Згуровски
тел. (02) 4014 (433)
e-mail: kris_snowsports@yahoo.com

 

Инспектори УР

Здравка Драганова
(02) 4014(418) 

Елиза Йосифова
(02) 4014(418)

   

 e-mail на факултета: dekanatfkttsa@abv.bg

Кратка историческа справка за факултета

С указ № 124 на МП през 1942 год. е поставено началото на Висшето училище за телесно възпитание / сега Национална спортна академия /. През 1947 год. с Решение на МС се преименува във Висше училище за физкултура /ВУФ / с една специалност “Физическа култура” и подготовка на специалисти с квалификации за : “Преподавател по физическо възпитание”, “Треньор по вид спорт” и “Методист по масово – оздравителна и лечебна физкултура”. През същата 1947 год. е основана и катедра “Лечебна физкултура”. България е една от първите страни в Европа и в света, въвели висше 4 –годишно образование по кинезитерапия от университетски тип. Изучаваните специалности във ФКТТСА са акредитирани от НАОА с най-високата оценка „много добра”.
Във факултета се обучават студенти за квалификация “кинезитерапевт”, „спортен аниматор”, „треньор по адаптирана физическа активност и спорт”, както и редица магистърски програми към Център ОКС „Магистри”. Провежда се обучение в 3-те образователни степени – бакалавър, магистър, доктор.

Бакалаври

Специализираните катедри, в които се провежда обучението по кинезитерапия са “Кинезитерапия и рехабилитация” и “Теория и методика на кинезитерапията”. 4-годишното обучение - осем семестъра в редовна форма на обучение в рамките на 240 кредита за образователната степен “Бакалавър по кинезитерапия” може да се осъществи след полученото средно гимназиално образование и успешно положени кандидатстудентски изпити. Обучението за квалификация “кинезитерапевт” се осъществява по утвърдена учебна програма, включваща базови дисциплини /хуманитарни, физическо възпитание и спорт/, специални, избираеми, факултативни учебни дисциплини, специализирани /клинични/ практики, учебни курсове /ски, водни спортове, туризъм/, разработване на курсови работи, разработване на дипломна работа /по избор/.
В съответствие с Единните държавни изисквания лекционните курсове по задължителните и избираеми учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели.

Магистри

Магистърските програми, редовна форма на обучение са с продължителност 1 година /60 кредита/. Осигуряват възможност на кинезитерапевтите да задълбочат познанията си на основата на съвременни постижения на теорията на практиката. Дава се също възможност за повишаване квалификацията им в определени области на кинезитерапията и за упражняване на професията на по-високо професионално ниво. Обучението включва базови, специални, избираеми модули, клинична практика, подготовка и защита на магистърска теза.

Докторанти

Докторантурата е в 2 форми: редовна /със срок 3 години/ и задочна /4 години/. Завършили висши училища в чужбина могат да кандидатстват след признаване на придобитото висше образование по реда на Наредбата за държавни изисквания за признаване на образованието. Обучението на докторантите се осъществява по научна специалност и индивидуален учебен план.
Обучението по кинезитерапия е с международно признание.

Съществуват възможности за участие в различни квалификационни курсове и специализации към Центъра за следдипломна квалификация.

 

 

С П И С Ъ К НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФС НА ФОЗЗГТ

 

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

1. проф. Даниела Любенова, доктор         Декан

2. доц. Кръстьо Згуровски, доктор            Зам. Декан

 

3. проф. Евгения Димитрова, дн               К-ра ТМКТ

4. проф. Николай Попов, дн

5. доц. Любомира Саздова, доктор                      

                                   

6. доц. Кристин Григорова, доктор                  К-ра КТР     

7. доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор           

8. доц. Мартин Еремиев, доктор          

      

9. проф. д-р Диана Димитрова, доктор           К-ра Спортна медицина

10. доц. д-р Богдана Илинова, доктор

11. проф. д-р Иван Мазнев, доктор  

                           

12. доц. Александър Шопов, доктор         К-ра ТАО

13. доц. Николай Панайотов, доктор

 

14. доц. Петър Янков, доктор                    К-ра Снежни спортове

 

15. проф. Кирил Андонов, дн                       К-ра Гимнастика

16. проф. Гюрка Ганчева, доктор

17. доц. Бисер Григоров, доктор                                                                                                 

18. доц. Георги Сергиев, доктор

                       

19. проф. Николай Изов, доктор               К-ра Водни спортове

20. доц. Йордан Донев, доктор

21. доц. Даниела Оронова, доктор                                                                                                         

22. доц. Румен Йосифов, доктор                                                                         

           

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

23. гл. ас. Таня Груева, доктор                     К-ра ТМКТ

24. гл. ас. Емил Видев, доктор                     К-ра Гимнастика

25. гл. ас. Никола Господарски, доктор      К-ра Водни спортове

 

СЛУЖИТЕЛИ

26. Елиза Йосифова

 

СТУДЕНТИ

27. Любомир Милушев       0877430155

28. Любослав Тодоров         0877624739

29. Александра Пенчева     0888808184

 


 

 

Решенията от последните Факултетни съвети можете да видите във файловете по-долу


 

 

 

ВАЖНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
За да бъдат здравно осигурени, чуждестранните студенти и докторанти (редовна форма на обучение) трябва да посетят Териториалното подразделение на Националната агенция по приходите (ж.к Студентски град, бл.5, ет. 3) с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигурявяне, който да представят в съответната факултетна канцелария.

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share