НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Теория на физическото възпитание

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Тодор Маринов, доктор


Преподаватели- Доц. Владимир Чернев; Доц. Каролина Лазарова, доктор; Доц. Любомир Борисов, доктор; Доц. Недялка Маврудиева, доктор; Доц. Тодор Маринов, доктор; Гл. ас. Диляна Нанчева, доктор; Гл. ас. Корнелия Найденова; Гл. ас. Надежда Костова, доктор; Гл. ас. Цвета Трайкова, доктор; Ас. Петко Маврудиев, доктор
Хонорувани преподаватели- Доц. Станислав Маврудиев, доктор; Ас. Николай Балевски
Организатор уч.работа: Ирена Цветанова - (02) 4014(262)   
Сектор Теория на физическото възпитание Сектор Подвижни игри

КАТЕДРА “ТЕОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ”
КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

Теорията на физическото възпитание е научна дисциплина, която изучава и обобщава научните знания и общите закономерности на физическото възпитание като организиран педагогически процес. Историческия преглед показва, че първият проподавател на първия випуск 1942-1946г. и автор на първото методическо помагало по теория и методика на физическото възпитание на тогавашното Висше училище за физкултура е Кирил Петров. През учебната 1946-1947г. за преподавател по методика на физическото възпитание е назначен Димитър Григоров, получил висше образование в САЩ. Като дългогодишен треньор по футбол той успешно свързва теоритическите проблеми на физическото възпитание със спортнопедагогическата практика. В учебната практика, провеждана в училищата, се включват и преподаватели от спортнопедагогическите катедри Анна Мирчева, Олга Христова и др. През 1948г. като млада асистентка по Теория и методика на физическото възпитание, възпитаничка вече на нашето Висше училище, постъпва Цанка Тотева(Дражева).

Благоприятни години за издигане на научнометодичното ниво на учебно-възпитателната работа на катедрата са средата на 50-те години, когато в помощ на катедрения колектив идва известната съветска специалистка Кузмина Ксения Алексеевна(учебна 1953-54г.) и постъпването като преподаватели в катедрата на Недялка Матеева и Димитър Дражев, които завършват висшето си образование в Москва.

Първият ръководител на катедрата е доц. Анна Мирчева (1952г.), малко по-късно-доц. Димитър Дражев. От 1959г.катедрата се ръководи от доц. Асен Гешев, от 1972г.-от проф. Петко Щерев, и от 1977г.-от проф. Крум Рачев.

След 1960 година в катедрата постъпват нови, млади, с желание за творческа работа преподаватели, минали през практиката в родното училище – Веселина Алипиева, Мария Квартирникова, Давид Давидов, Митка Маркова и Иван Мангъров. Този научен колектив вече бе в състояние да напише и първия учебник по Теория и методика на физическото възпитание, които е преведен на испански език за нуждите на студентите от Кубинският институт за физическа култура.

Правейки ретроспективен преглед, не можем да не споменем годината 1972, когато след обединяването на ВИФ с бившия ЦНИИФК към научно-преподавателския колектив на катедрата се присъединиха Проф. Петко Щерев, Петър Христозков, Крум Рачев, Борис Маринов, Люсиен Петров и Веселин Стоев.

През различни години на периода 1985-2000 година в катедрата постъпват осем нови преподаватели: Станислав Маврудиев, Владимир Чернев, Каролина Лазарова, Елена Николова, Цвета Димитрова, Недялка Маврудиева, Камелия Константинова и Боянка Пенева, които продължават да работят.

През 60 годишният период в катедрата са работили общо 31 преподаватели. От тях четирима професори, тринадесет доценти, девет главни асистента, двама старши асистента и един асистент. Двама са доктори на педагогическите науки, а седемнадесет доктори.

Със спечелването на конкурс за асистент по “Спорт за инвалиди” 1999г. от Камелия Константинова, към катедрата се формира сектор с основни направления: физическо възпитание в специалните училища; спортна рехабилитация и високо спортно майсторство. Стартът на този сектор е обнадеждаващ.

Оценката на специалистите и звената за реализацията на нашите кадри е, че в хода на този продължителен период, катедрата заедно със секторите се утвърди като център на научно-изследователската мисъл и знания в областта на физическата култура, физическото възпитание, детско-юношеския спорт и масово-оздравителната физическа култура и др. отраслови и специализирани направления на общата теория на физическата култура.

Няма да бъде пресилено, ако кажем, че през по-голямата част на този период катедрата се превърна в разработващ блок на учебно-методични материали за нуждите на образователната система. Наши преподаватели са участници и в повечето случай и ръководители на учебни програмни разработки.

За обема и ефективността на работата на катедрата в областта на научно-изследователската и приложна дейност говорят разработените и публикувани от преподавателите в катедрата над 2 000 научни труда и статии, подготвени от катедрата и защитени повече от 70 докторантски труда, както и голям брой дипломни работи на студентите от бакалавърска и магистърска степен.

Значително място в дейността на катедрата заемат педагогическите практики на студентите. Направлението педагогически практики на катедрата, а по-късно и на академията (с ръководител Боянка Георгиева) има дълбоки традиции и богат опит.

Тук искаме да отбележим и значителния принос на катедрата за реализирането на плановите задачи на Центъра за следдипломна квалификация в НСА. Нашата катедра е една от първите в академията, която се обърна с лице към тази форма на обучение.

Катедра “Теория на физическото възпитание” обединява в себе си две учебни дисциплини:

- “Теория и методика на физическото възпитание”
- "Подвижни игри” 

Ръководство на катедрата:

Ръководител на катедрата: доц. Каролина Лазарова, доктор

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

“ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ”

Доц. Каролина Лазарова, доктор. 
Доц. Станислав Маврудиев, доктор. 
доц. Владимир Чернев. 
ас. Цвета Димитрова. 
гл.ас.  Любомир Борисов. 

“ПОДВИЖНИ ИГРИ”
Доц. Недялка Маврудиева.

Хонорувани преподаватели: Диляна Манчева, Николай Балевски

Учебната дейност на катедрата се осъществява основно под формата на лекции, семинарни упражнения, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика. Учебните програми на катедрата са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на квалифицирани кадри в областта на физическата култура, в трите образователно-квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор.

??????? ??? Facebook Twitter Share