НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Общото събрание на НСА прие доклада за състоянието и дейността на Академията през 2017 година

На 20 декември се проведе Отчетно общо събрание на Национална спортна академия „Васил Левски“. То протече в особено тържествена и конструктивна атмосфера, повлияна от значителните изяви и постижения на Академията през годината, свързани с честванията и нейната 75-годишнина.

В своето изложение по доклада ректорът проф. Пенчо Гешев направи разностранен анализ по всички направления в работата на Академията, като очерта основните приоритети и перспективи за развитие в образователната, научната и спортната дейност, включително и по инфраструктурните проекти, социалната политика и сътрудничеството със студентската организация.

Проф. Гешев подчерта постигнатата стабилност – резултат от екипната работа на Академичното ръководство и благодари на студентите, преподавателите и служителите за положените усилия през годината. Приносът на студентите за утвърждаването на обществения авторитет на НСА е изключителен с активното им участие в учебния процес, доброволчеството, популяризирането на олимпийските ценности, представителните събития и много други мероприятия с висока социална значимост.

По доклада бяха направени изказвания от доц. Кр. Згуровски, проф. Н. Попов и проф. Б. Цолов, в които се предложиха конструктивни идеи за бъдещата работа на Академията.

Приет бе и доклада на Контролния съвет, представен от председателя доц. Цветанка Захариева.

Общото събрание избра нов член на Академичния съвет от квотата на студентите – Иван Пенков – II курс, Треньорски факултет.
   Всички


Сподели във Facebook Twitter Share